2016.07.18

Czy twoje pieniądze lubią wakacje?

Wakacje to raczej czas wydawania pieniędzy niż myślenia o ich oszczędzaniu czy pomnażaniu. Jednak oszczędzając na wakacje, samochód, mieszkanie lub czarną godzinę, naszym pieniądzom na urlopy nie powinniśmy pozwalać.

wakacje, oszczędzanie, inwestowanie

Wyjeżdżając nad morze, sprawdzamy średnią liczbę dni bez deszczu w danym miesiącu, czyli oczekujemy „gwarantowanego” okresu plażowania. Podobnie w finansach chcemy pewnych odsetek i dobrze, jeśli zyskamy coś jeszcze. Taką możliwość dają oferowane przez PKO Bank Polski lokaty strukturyzowane z gwarantowanym oprocentowaniem. Tradycyjną lokatę możemy otworzyć z domu za pośrednictwem bankowości elektronicznej (iPKO) oraz aplikacji mobilnej (IKO). Po lokatę strukturyzowaną trzeba się udać do oddziału w okresie tzw. subskrypcji trwającej zwykle około trzech tygodni. Są to produkty oferowane w sposób nieregularny i wykorzystują takie narzędzia, jak kursy walut, surowców, akcji, wartości indeksów giełdowych.

Z funduszem do wody

Korzystających z usług bankowych są miliony. Wielu jest takich, których tematyka finansowa nie interesuje, nie tylko podczas wakacji. Po prostu nie lubią szukać produktów inwestycyjnych, czytać regulaminów, studiować szczegółów umów ani na bieżąco śledzić zmian oprocentowania. Lubią jednak pomnażać pieniądze. Takim osobom warto polecić gotowe instrumenty długoterminowego inwestowania.

Z pewnością należą do nich fundusze inwestycyjne, m.in. Programu PKO Akcjomat, który w nowatorski sposób wykorzystuje możliwość lokowania w jednostki udziałowe funduszy inwestycyjnych. Ulokowane w nim środki trafiają najpierw do bezpiecznego i stabilnego subfunduszu PKO Skarbowy i przez kolejne 12 miesięcy (raz na miesiąc) są stopniowo przenoszone do wybranego przez klienta funduszu lub portfela funduszy. Dzięki takiemu mechanizmowi maleje ryzyko wejścia w docelową inwestycję w niewłaściwym momencie. Fundusz PKO Skarbowy można traktować jako substytut depozytu lub rachunku oszczędnościowego, ponieważ charakteryzuje się śladowymi wahaniami wyceny, ale też stosunkowo niskim zyskiem. Na drugim krańcu spektrum można umieścić na przykład fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek czy PKO Surowców Globalny, które mogą wygenerować kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu w skali roku, jednak dzieje się to kosztem ryzyka poniesienia podobnej straty.

Najlepsza lokata strukturyzowana zakończona w 2015 roku (oparta na indeksie WIG20) przyniosła stopę zwrotu w wysokości 12 proc. brutto w skali roku.

Wakacje jak marzenie na emeryturze

Wszystkim rozleniwionym na urlopie inwestorom przyda się z pewnością przypomnienie o ustawieniu zlecenia stałego przelewu z podstawowego rachunku. Dzięki temu pieniądze będą terminowo trafiały na wybrany produkt oszczędnościowy czy inwestycyjny. Domyślnie takie rozwiązanie wbudowane jest w Programy Budowania Kapitału, np. Kapitał na Marzenia czy Kapitał na Emeryturę. Pozwalają one gromadzić środki albo w formie lokaty, albo zestawu funduszy inwestycyjnych. W wariancie depozytowym oprocentowanie jest powiększane o specjalną premię odsetkową przyznawaną klientom dokonującym regularnych wpłat. W przypadku Kapitału na Emeryturę możemy liczyć na dodatkową premię lojalnościową. Wariant inwestycyjny Kapitału na Marzenia daje możliwość pomnażania środków za pomocą tzw. Portfeli Inwestycyjnych PKO TFI skonstruowanych w taki sposób, aby wahania ich wartości były możliwie jak najmniejsze. Z kolei w przypadku wariantu inwestycyjnego Kapitału na Emeryturę pieniądze trafiają do specjalnie skonstruowanych funduszy inwestycyjnych: PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 lokujących środki klientów w instrumenty finansowe o rożnym poziomie ryzyka i w rożnych regionach świata.

Pieniądze w odróżnieniu od ludzi nie muszą, a nawet nie powinny odpoczywać. Im więcej pracują, tym większą dają radość. Od nas zależy, do jakiej pracy je skierujemy. A im szybciej to zrobimy, tym lepiej.

Michał Ziętal

Czytaj także:

10 proc. zysku na lokacie strukturyzowanej w PKO Banku Polskim

Wakacje bez biura podróży i tabletu

loaderek.gifoverlay.png