2016.08.04

Powiało chłodem z Zachodu – prognozy gospodarcze PKO Banku Polskiego

Ekonomiści PKO Banku Polskiego oczekują dynamiki PKB w 2016 r. na poziomie ok. 3,5 %, prognozy przewidują, że inflacja CPI zacznie wzrastać, osiągając poziom powyżej 1,5% r/r w lutym 2017 roku, a analitycy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego po raz pierwszy od dwóch kwartałów umiarkowanie pozytywnie zapatrują się na polski rynek akcji.

Powiało chłodem z Zachodu

Ekonomiści Banku nadal prognozują, że wzrost PKB w 2016 r. wyniesie 3,5%. Zwracają jednak uwagę na ryzyka dla tej prognozy takie jak pogorszenie perspektyw wzrostu w strefie euro związane m.in. z sytuacją banków oraz wygasaniem efektów wcześniejszego osłabienia euro i spadku cen ropy oraz opóźnienie w wykorzystaniu środków z UE. W 2017 r. przewidywane jest umiarkowane przyspieszenie wzrostu PKB do 3,7%, czemu sprzyjać będzie wzmocnienie wzrostu konsumpcji (poprawa na rynku pracy, a w pierwszej części roku również Program 500+) oraz wzrost wykorzystania środków z UE w drugiej połowie 2017 r.

Czytaj więcej w kwartalniku ekonomicznym.

Presja płacowa na rynku pracy może się nasilać

Pierwsza połowa tego roku przyniosła mocniejszą od oczekiwań poprawę sytuacji na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia do rekordowo niskiego poziomu. Siła trendu wzrostu popytu na pracę wskazuje na utrzymanie się spadku bezrobocia. Jednocześnie, dalszy wzrost popytu na pracę, przy wyczerpywaniu się wolnych zasobów siły roboczej, a także podwyżki płac w sferze budżetowej i kolejny znaczny wzrost płacy minimalnej w 2017 r., będą sprzyjać nasileniu presji płacowej. Czynnikiem łagodzącym napięcia na rynku pracy pozostanie znaczna skala napływu pracowników z Ukrainy.

Pierwsza podwyżka stóp procentowych najwcześniej na koniec 2017 r.

Jak wynika z prognoz, inflacja CPI pozostanie stabilna do sierpnia br., a od września zacznie rosnąć do 0,3-0,5% r/r w grudniu, głównie za sprawą efektu niskiej bazy, wzrostu dynamiki cen żywności, wzmocnienia presji płacowej i popytowej oraz podatku handlowego. Już w styczniu 2017 r. inflacja CPI wzrośnie powyżej 1,0% r/r,  a w lutym znajdzie się powyżej 1,5%, tj. w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu NBP.  Zgodnie ze scenariuszem bazowym, RPP nie wznowi łagodzenia polityki pieniężnej, a pierwszą zmianą stóp procentowych będzie podwyżka. Nastąpi ona jednak najwcześniej pod koniec 2017 r.

Spowolnienie w Chinach wciąż będzie negatywnie oddziaływać na złotego

Zaplanowana do końca marca 2017 roku ekspansja ilościowa EBC została już zdyskontowana przez eurodolara. Podwyżki stóp procentowych w czerwcu i grudniu będą sprzyjać aprecjacji dolara wobec euro. Spowolnienie w Chinach będzie w dalszym ciągu negatywnie oddziaływać na złotego oraz ograniczać pozytywne dla niego efekty dalszego luzowania polityki monetarnej w strefie euro. Oczekiwania na podwyżki stóp w USA będą dodatkowo tworzyć negatywny klimat inwestycyjny względem walut rynków wschodzących, w tym wobec złotego.

Umiarkowanie pozytywne perspektywy dla polskiego rynku akcji

Wydaje się, że wpływ informacji o charakterze politycznym na rynek akcji zaczyna maleć. Z tego powodu oraz także dzięki silnym podstawom makroekonomicznym i już nie tak wysokim wycenom, analitycy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z ostrożnym optymizmem zwracają się ku regionalnym rynkom akcji, w tym w szczególności ku Polsce. Po raz pierwszy od dwóch kwartałów perspektywy dla polskiego rynku akcji są umiarkowanie pozytywne, a oczekiwana  stopa zwrotu wynosi  od +1% do +4%. Analitycy neutralnie oceniają perspektywy dla rynku węgierskiego (oczekiwana stopa zwrotu +/- 0%) i pozytywnie dla rynku czeskiego (oczekiwana stopa zwrotu 0-2%). W ujęciu sektorowym preferują ekspozycję na spółki korzystające z inflacji cen (surowcowe), wybrane spółki finansowe i strukturalnie silne spółki o średniej kapitalizacji.

Czytaj więcej w prognozach dla regionu CEE.

Czytaj także:

Potencjalne straty sektora finansowego to 1 mld zł