2015.04.08

Ile pieniędzy na koncie może zająć komornik?

Jednym ze sposobów egzekucji dokonywanej przez komornika jest zajęcie środków z wynagrodzenia za pracę lub zgromadzonych na rachunku bankowym. Nie ma jednak możliwości, aby zabrał wszystkie pieniądze. Prawo określa bowiem limity i kwoty wolne od zajęć.

W sytuacji, gdy sprawa nieuregulowanych zobowiązań trafia na drogę postępowania sądowego i zostaje nadany tzw. tytuł wykonawczy (czyli dokument stwierdzający istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej i zawierający nakaz zapłaty tej kwoty), wierzyciel może przekazać ją do komornika do tzw. postępowania egzekucyjnego. Warto wiedzieć, że komornik działa na wniosek wierzyciela.

Wierzyciel decyduje, z czego ma być dokonana egzekucja

W piśmie składanym do komornika to wierzyciel wskazuje kogo dotyczy sprawa, ile środków ma zostać ściągniętych i z czego dokładnie ma to być dokonane. Jest decydentem postępowania i to on wskazuje sposoby egzekucji. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zajęcie dochodów (wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalno-rentowych), ale także środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

  • Jeżeli zatem komornik zajmuje nasze konto, nie robi tego z własnej woli, ale zawsze na wniosek i wskazanie wierzyciela.

Trzeba mieć na uwadze, że wierzyciel może wskazać kilka sposób egzekucji, a więc może być ona prowadzona jednocześnie z kilku źródeł. Inne zasady będą stosowane w przypadku zajęcia dokonywanego z wynagrodzenia za pracę czy świadczeń emerytalno-rentowych, inne gdy mowa o środkach znajdujących się na rachunku bankowym. Poniżej mówimy wyłącznie o sytuacji, gdy komornik zajmuje konto bankowe.

Co się dzieje, gdy komornik zajmuje rachunek bankowy

Jeśli wierzyciel wskazał we wniosku, żeby komornik prowadził egzekucję z rachunku bankowego, ten zawiadamia bank o fakcie dokonania zajęcia. Jednocześnie wzywa go, aby nie dokonywał wypłat z rachunku dłużnika, ale przekazywał zajętą kwotę na zaspokojenie wierzyciela. Sam dłużnik również zostaje poinformowany o dokonanej procedurze i otrzymuje zakaz odbioru zajętych kwot.

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika obejmuje, co do zasady, wszystkie środki, jakie w danej chwili znajdują się na koncie, jak i te, które na nie wpłyną już po dokonaniu zajęcia - do wysokości egzekwowanej należności powiększonej o koszty prowadzenia egzekucji. Bardzo istotną dla dłużnika kwestią jest to, że wszystkie wpływające na zajęte konto środki tracą swój pierwotny charakter i traktowane są jako anonimowe. Niezależnie czy pochodzą z wynagrodzenia za pracę, wpłaty dokonanej przez osoby trzecie czy innych świadczeń. Wpadają do "jednego worka" i przelewane są komornikowi bez rozpatrywania źródła ich pochodzenia.

Kwota wolna od zajęcia

Prawo Bankowe określa jednak kwotę wolną od zajęcia. Artykuł 54 przywołanej ustawy mówi: "środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw". Jest to wynagrodzenie ogłaszane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny.

  • Na przykład za grudzień 2014 r. wynosiło 4379,26 zł, zatem dłużnik mógł dysponować trzykrotnością tej kwoty, czyli 13 137,78 zł. Wszelkie wpływy na zajęty rachunek do tej kwoty były wolne od egzekucji, natomiast przewyższające tę kwotę - podlegały zajęciu.

Wspomniana kwota wolna od zajęcia - trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - jest kwotą jednorazową i nieodnawialną. Jak wskazuje Prawo Bankowe nie jest zależna od liczby zawartych umów. Jest więc taka sama w przypadku posiadania jednego, jak i kilku czy kilkunastu rachunków (różnego charakteru - kont osobistych, rachunków oszczędnościowych, rachunków lokat terminowych), nawet w różnych bankach. Po wyczerpaniu tej kwoty bank ma obowiązek przelewać na konto komornika wszystkie wpływające na zajęty rachunek środki. Oznacza to, że bank odpowiada za realizację zajęcia i wylicza, uwzględniając kwotę wolną od egzekucji, sumę środków przekazywanych komornikowi. Wszelkie wątpliwości co do zasadności zajęcia czy zablokowanej kwoty powinny być wyjaśniane z wierzycielem (jako decydentem postępowania), a jeśli nie jest to możliwe - przed właściwym sądem. Tylko w ten sposób możliwe jest zwolnienie z egzekucji całości lub części środków na rachunku bankowym.

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz
Bankier.pl

Czytaj także:

Komu pomoże upadłość konsumencka?

Kiedy przedawniają się zobowiązania?

loaderek.gifoverlay.png