2014.04.23

Kredyt podatkowy: co to jest, jak z niego korzystać?

Kredyt podatkowy to potoczna nazwa zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku spełnienia ustawowych warunków przedsiębiorca może nie płacić podatku dochodowego w trakcie roku.

 

Takie rozwiązanie przysługuje podatnikom po raz pierwszy rozpoczynającym prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych stanowią, że przez rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się osobę, która: w roku  rozpoczęcia tej działalności i w okresie trzech lat wstecz (licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia) nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie będącej osobą prawną. Co więcej, takiej działalności nie mógł w tym czasie prowadzić również małżonek osoby zainteresowanej zwolnieniem (o ile między nimi istniała wówczas wspólność majątkowa).

Podstawowe kryterium

Z kredytu podatkowego nie można skorzystać od razu. Z jednej strony musi upłynąć rok od rozpoczęcia działalności gospodarczej, a z drugiej – powinna być ona prowadzona przez minimum 10 miesięcy w roku, w którym do tego doszło. Tym samym prawo do skorzystania z kredytu podatkowego w roku 2014 ma osoba, która w 2013 roku po raz pierwszy rozpoczęła działalność gospodarczą i prowadziła ją wtedy nie krócej niż 10 miesięcy.

  •  A co w sytuacji, gdy tak nie było, bo ktoś otworzył firmę dopiero w kwietniu ubiegłego roku albo jeszcze w roku 2012? W 2014 roku kredyt podatkowy przysługuje również osobom, które otworzyły działalność w 2012 roku, ale prowadziły ją krócej niż 10 miesięcy.

Minimalny przychód

To jeszcze nie wszystko. Żeby otrzymać kredyt podatkowy w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia należy osiągać  przychód z  działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro. Kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzającym rozpoczęcie działalności.

Ponadto konieczne jest posiadanie statusu małego przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej) od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia. Co więcej, w okresie poprzedzającym rok korzystania kredytu podatkowego trzeba zatrudniać w ramach umów o pracę co najmniej pięć osób (w przeliczeniu na pełne etaty) i to w każdym miesiącu.

Rodzina nie pomoże!

Ponadto fiskus stawia warunek, aby podatnik nie korzystał ze środków trwałych (np. nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. patenty i wynalazki), a także innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej (o ile były wykorzystywane wcześniej w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowią ich własność). W praktyce chodzi o małżonków, rodziców i rodzeństwo.

A co potem?

Kiedy podatnik spełnił wszystkie warunki uprawniony jest do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o korzystaniu z kredytu podatkowego. Aby było ono skuteczne, musi je złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym będzie korzystał z tego kredytu. Zatem oświadczenie o korzystaniu w 2015 r. z kredytu podatkowego należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2015 r.

Rozpoczynając korzystanie z omawianego przywileju, przez rok podatnik nie płaci zaliczek na podatek dochodowy. Jednak po zakończeniu roku, w którym skorzystał z kredytu podatkowego, musi złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie (PIT-36) i wykazać w nim dochód za rok objęty zwolnieniem, chociaż – co warto wyraźnie podkreślić – nie podlega on opodatkowaniu.

Ten dochód należy rozliczyć w ciągu pięciu kolejnych lat liczonych po zakończeniu roku, w którym podatnik skorzystał ze zwolnienia z opłacania zaliczek na podatek. W jaki sposób? Dodając do dochodu osiąganego w danym roku podatkowym kwotę w wysokości 20 proc. dochodu za rok, w którym korzystaliśmy z kredytu. Kwotę objętą doliczeniem należy najpierw wykazać w PIT/Z, a dopiero później w zeznaniu (PIT-36 lub PIT-36L).

 

Prześledźmy jeszcze raz opisaną wyżej procedurę zakładając, że w przyszłym roku chcielibyśmy skorzystać z kredytu podatkowego. Kto może to zrobić?

Z kredytu podatkowego w 2015 roku może skorzystać podatnik po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli łącznie spełnia następujące warunki:
Forma działalnościMa status małego przedsiębiorcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej do 1 stycznia 2015 roku
Sposób opodatkowaniaW 2015 roku będzie opodatkowany na zasadach ogólnych
PrzychodyW 2014 roku jego średniomiesięczny przychód wynosił co najmniej równowartość 1000 euro*
ZatrudnienieW 2014 roku zatrudniał w każdym miesiącu, w oparciu o umowę o pracę co najmniej 5 osób*
DokumentyDo 31 stycznia 2015 roku złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawneNie wykorzystuje w prowadzonej działalności udostępnionych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jeśli ich wartość wynosi co najmniej równowartość 10000 euro**

*  w przeliczeniu na pełne etaty,
**  przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności.Mariusz Tomczak