2014.04.01

Przejęcie aktywów Nordea przez PKO Bank Polski

Od 1 kwietnia Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego powiększyła się o Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea TUnŻ. Ostateczna łączna kwota za przejęte spółki wyniosła blisko 2,81 mld zł. Portfel kredytów w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł będzie refinansowany przez okres 7 lat przez Nordea Bank AB. Pełne zakończenie procesu integracji planowane jest w pierwszej połowie 2015 roku.

Przejęcie rozpoczyna proces integracji banków, który będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje formalne połączenie obu instytucji, drugi fuzję operacyjną. Cały proces integracji potrwa około roku. 

– Do tej pory PKO Bank Polski rozwijał się organicznie umacniając pozycję lidera rynku. Przejęcie aktywów Nordea pozwoli nam na przyspieszenie wzrostu i realizację planów budowy nowej jakości usług bankowych Integracja spółek w ramach jednej grupy kapitałowej to jedno z naszych najważniejszych celów na najbliższy rok. Postrzegam to jako szansę na nie tylko na zwiększenie skali działalności, ale także dalszy rozwój zarówno w obszarze bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej przy utrzymaniu wysokiej efektywności działania – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Do czasu przewidywanej na 31 października 2014 roku fuzji prawnej, Nordea Bank Polska będzie osobną spółką w Grupie Kapitałowej Banku. Oba banki zachowają odrębność w zakresie świadczonych usług. Z wyjątkami. Od chwili wejścia spółek Nordea do grupy PKO klienci obu banków mogą bezpłatnie korzystać z połączonej sieci bankomatów w przypadku transakcji kartami debetowymi. Od początku kwietnia br. klienci PKO nabywający i posiadający kredyty hipoteczne oraz karty kredytowe będą mogli skorzystać z oferty ubezpieczeń na życie Nordea Polska TUnŻ. Wkrótce w sieci Nordea dostępna będzie m.in. pożyczka gotówkowa PKO Banku Polskiego. Od września ubiegłego roku Nordea Bank Polska oferuje natomiast 27 funduszy i subfunduszy otwartych, program regularnego oszczędzania (OPI) oraz portfele inwestycyjne PKO TFI, które zostały przygotowane specjalnie dla klientów Nordea. 

Nordea Bank Polska przestanie funkcjonować jako oddzielny podmiot dopiero od momentu fuzji prawnej. Wówczas PKO Bank Polski automatycznie stanie się stroną wszystkich zawartych umów z klientami. W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu fuzji prawnej markę Nordea Bank Polska zastąpi logo PKO Banku Polskiego. Natomiast siedziba Nordea Bank Polska w Gdyni zostanie wykorzystana przez Bank Hipoteczny, który tworzy PKO Bank Polski.

Fuzja prawna nie jest równoznaczna z ujednoliceniem działania obu instytucji z perspektywy klientów. Proces integracji banków zakończy zaplanowana na połowę 2015 roku fuzja operacyjna, czyli połączenie operacji, systemów i zasobów IT obu instytucji. W tym okresie nastąpi stopniowe ujednolicenie działalności, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów. 

Nordea Polska TUnŻ pozostanie oddzielną spółką w Grupie PKO Banku Polskiego i funkcjonować będzie pod marką PKO. Na jej bazie bank zamierza budować nowy model sprzedaży ubezpieczeń. Natomiast Nordea Finance Polska, prowadząca działalność leasingową i faktoringową, docelowo zostanie połączona z PKO Leasing.

 • W związku z zamknięciem transakcji Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego powiększyła się o ponad dwa tysiące pracowników ze spółek Nordea do ponad 29 tys. osób. 

– Przed nami ambitne wyzwania sformułowane w nowej strategii na lata 2013-2015. Projekty, które prowadzimy obejmują wszystkie obszary funkcjonowania banku i spółek grupy. To oznacza wiele możliwości zawodowych w ramach jednej z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i cenionego pracodawcy. Wierzę, że razem możemy osiągnąć więcej – dodaje Zbigniew Jagiełło

PKO Bank Polski dzięki przejęciu umocni swoją pozycję rynkową. Sieć sprzedaży zwiększy się o 25 proc. w największych miastach, z czego większość stanowić będą placówki w atrakcyjnych lokalizacjach. Segment klientów zamożnych wzrośnie natomiast o 8 proc. Przejęcie Nordea Polska TUnŻ przyspieszy osiągnięcie celów strategicznych w obszarze bancassurance. Transakcja przyczyni się do wzmocnienia pozycji PKO w segmencie bankowości korporacyjnej, zwłaszcza w zakresie emisji obligacji komunalnych i dla firm oraz obsługi przedsiębiorstw z kluczowych sektorów gospodarki, a także usług rozliczeniowych o zasięgu międzynarodowym. Fuzja przyspieszy także rozwój oferty Grupy Kapitałowej w zakresie produktów leasingowych i faktoringowych.

Jednocześnie jednym z warunków transakcji było zapewnienie przez Nordea Bank AB refinansowania przez 7 lat portfela kredytów w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł. Stosowną umowę w tym zakresie zawarto 1 kwietnia br. Nordea Bank AB będzie także pokrywać przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na tym portfelu przekraczających poziom 40 punktów bazowych w ujęciu rocznym.

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpiło w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji banku Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ w formie transakcji prywatnych. 
Rozliczenie transakcji planowane jest na 4 kwietnia br. Skorygowana cena nabycia akcji Nordea Bank Polska wynosi 2,62 mld zł, a akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 184,6 mln zł. Korekty zostały dokonane w związku z wynikami finansowymi banku i zakładu ubezpieczeń pomiędzy 1 stycznia 2013 roku a 28 lutego 2014.

 • Na stronach internetowych PKO Banku Polskiego oraz Nordea Bank Polska i pozostałych przejmowanych spółek udostępnione zostaną specjalne zakładki informacyjne poświęcone połączeniu banków. Ponadto w ciągu kilku dni po zamknięciu transakcji klienci otrzymają list powitalny.

  • Integracja banków

   02015.04.20

   Proces łączenia banków zakończony

   PKO Bank Polski sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej Grupy Nordea AB w Polsce, czyli: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TUnŻ. 20 kwietnia zakończył się ostatni etap łączenia obu banków - fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 300 tys. klientów przejętego banku do systemów informatycznych PKO Banku Polskiego.

   więcej
  • Integracja banków

   02014.10.23

   Fuzja Nordea z PKO Bankiem Polskim z perspektywy klientów

   31 października to oczekiwana data połączenia Nordea Bank Polska (NoBP) z PKO Bankiem Polskim. Marka Nordea Bank Polska zniknie z rynku, a jej klienci staną się klientami PKO. Bez zmian pozostaną ich numery rachunków bieżących, kredytowych i oszczędnościowych, a także zasady funkcjonowania kart płatniczych i kredytowych. Oddziały i bankomaty zmienią oznakowanie na PKO, inne będą również nazwy i adresy systemów bankowości elektronicznej.

   więcej
  • Integracja banków

   02014.09.26

   KNF wydała zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska i PKO Banku Polskiego

   Decyzja Komisji zamyka kolejny etap na drodze do pełnej integracji PKO Banku Polskiego z Nordea Bank Polska. Fuzja prawna nastąpi z dniem rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej przewidywanym terminem jest 31 października 2014 r.

   więcej
  • Integracja banków

   02014.08.26

   Witamy nowych klientów

   Po przejęciu Nordea Bank Polska, ubezpieczyciela Nordea Polska TUnŻ oraz spółki leasingowej Nordea Finance wysiłki pracowników całej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego są skupione przede wszystkim na tym, by przejęcie to zaowocowało jak najlepszymi rozwiązaniami w sferze organizacji oraz jakości oferowanych produktów i usług.

   więcej
  • Integracja banków

   02014.05.21

   Wniosek do KNF w sprawie zgody na połączenie PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska

   Zgodnie z przyjętym harmonogramem integracji PKO Bank Polski złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim. Po uzyskaniu zezwolenia nastąpi połączenie obu banków.

   więcej
  • Integracja banków

   02014.05.19

   Nordea Polska TUnŻ zmienia nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń

   Spółka ubezpieczeniowa jako pierwsza z przejętych spółek Nordea przechodzi proces zmiany marki. Nowa nazwa rejestrowa to PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, nazwa marketingowa to PKO Ubezpieczenia. Wzajemne prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z partnerami handlowymi, zakres produktów oraz warunki zawartych z klientami umów nie ulegają z tego powodu zmianie. Przejęcie ubezpieczeniowej spółki oraz jej integracja z Grupą PKO Banku Polskiego przyczyni się do szybszego osiągniecia strategicznych celów w obszarze bancassurance.

   więcej
  Pokaż więcej
loaderek.gifoverlay.png