Eksport

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Eksport to wywóz towarów i usług za granicę kraju, w którym zostały wytworzone. Eksport ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki i bogacenie się kraju. Większy eksport oznacza wzrost gospodarki, a tym samym spadek bezrobocia. Świadczy o tym, że przedsiębiorstwa z kraju, który eksportuje potrafią dobrze konkurować z firmami z innych państw. W Unii Europejskiej eksportem jest sprzedaż dóbr jedynie w krajach spoza UE. Handlu towarem w krajach należących do UE nie określa się mianem eksportu, a sprzedaży wspólnotowej. Polskie instytucje odpowiedzialne za badanie sytuacji gospodarki, takie jak Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Bank Polski, podają jednak dane o eksporcie także przy wywozie towarów do państw UE. Przeciwieństwem eksportu jest import. Gdy eksport ma wyższą wartość od importu, saldo obrotów handlowych jest dodatnie, w przeciwnym wypadku – ujemne.


loaderek.gifoverlay.png