Faktoring

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Faktoring to usługa finansowa polegająca na kupnie od dostawcy towarów lub usług jego należności. Firma będąca dostawcą wystawia za towary lub usługi faktury z odroczonym terminem zapłaty. Może wystawione faktury przekazać instytucji finansowej, na przykład bankowi, nazywanej faktorem, która wypłaca jej należności pobierając za to prowizję. Faktor następnie zgłasza się do dłużnika, przedstawia mu faktury i otrzymuje za nie zapłatę w przewidzianym terminie. Faktor w ten sposób pośredniczy w transakcji handlowej, a co za tym idzie – ponosi ryzyko z niewywiązania się przez dłużnika ze zobowiązań.

Umowa factoringu zawierana jest pomiędzy faktorantem, czyli w naszym przypadku dostawcą towarów lub usług, a faktorem. Dłużnik nie jest stroną takiej umowy.


loaderek.gifoverlay.png