Fundusz inwestycyjny akcji

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Fundusz inwestycyjny akcji to inwestycja związana z większym ryzykiem, ale pozwalająca też lepiej zarobić, czyli przynosząca wyższe stopy zwrotu w dłuższym czasie. Zgodnie z unijnym prawem, każdy fundusz ma obowiązek publikowania karty informacyjnej, w której opisana jest jego polityka inwestycyjna, czyli to, jakie papiery wartościowe lub instrumenty finansowe kupuje za powierzone mu pieniądze.

Żaden fundusz nie kupuje wyłącznie jednego rodzaju papierów wartościowych, nawet te typowo akcyjne część pieniędzy, choć niewielką, przeznaczają na inne inwestycje. W karcie informacyjnej oceniony jest również wskaźnik ryzyka funduszu w skali od 1 (najniższe) do 7 (najwyższe). Fundusze akcji zazwyczaj sytuują się w okolicach od 5 do 7 na tej skali. Istnieją osobne fundusze inwestujące w duże spółki notowane na warszawskiej giełdzie, inne inwestują w średnie albo w małe. Inne fundusze inwestują praktycznie na wszystkich rynkach za granicą oraz w różnych walutach. Kupując jednostki uczestnictwa funduszu akcji zagranicznych, należy pamiętać o ryzyku kursowym. Mniej ryzykowne inwestycje związane jest z funduszami mieszanymi, nazywanymi też stabilnymi lub zrównoważonymi.


loaderek.gifoverlay.png