Fundusz inwestycyjny rynku pieniężnego

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Fundusz inwestycyjny rynku pieniężnego to fundusz o najniższym ryzyku. W skali od 1 do 7 wynosi ono zazwyczaj 1, a najwyżej 2. Rynek pieniężny to taki, na którym kupuje się i sprzedaje różne papiery wartościowe – na przykład bony pieniężne, których termin wykupu jest krótszy niż rok. O obligacjach, w które inwestują fundusze papierów dłuższych mówimy wtedy, gdy termin ten jest dłuższy niż rok.

Instrumentami rynku pieniężnego są także lokaty międzybankowe oparte na stopie WIBOR. Fundusze rynku pieniężnego inwestują zazwyczaj w bony Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, a także w lokaty. Istnieją też fundusze, które kupują podobne instrumenty pieniężne za granicą. Kupienie jednostek uczestnictwa w funduszu rynku pieniężnego jest alternatywą dla depozytu bankowego.


loaderek.gifoverlay.png