Instrument finansowy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Instrument finansowy to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwoma stronami, w wyniku której jedna uzyskuje prawo do otrzymania pieniędzy (lub na przykład akcji) od drugiej strony, a ta druga automatycznie ma wobec niej zobowiązania finansowe (na przykład jeśli wyemitowała obligacje albo zaciągnęła kredyt) lub – jak w przypadku akcji – oddaje jej część własnego kapitału.

Listę instrumentów finansowych zawiera polskie prawo, jak też unijna dyrektywa MiFID. Instrumentami finansowymi są więc akcje, obligacje, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, a także pochodne instrumenty finansowe, jak na przykład opcje, kontrakty terminowe, kontrakty futures, swapy. Ponieważ instrumentów tych jest bardzo wiele, a korzystanie z niektórych wymaga wysoko specjalistycznej wiedzy, specjalistom nie wolno oferować takich instrumentów osobom, które nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.


loaderek.gifoverlay.png