Inwestycja

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Inwestycją nazywa się nakłady ponoszone po to, żeby w przyszłości zwiększyć przychody i uzyskać z tego korzyści. Inwestycji dokonują firmy, budując nowe działy produkcyjne, kupując na przykład maszyny do produkcji i zwiększając w ten sposób swój kapitał trwały. Firmy mogą również inwestować w pozyskanie licencji, know-how, czyli w aktywów niematerialnych i prawnych, a także w swoje kadry, choćby poprzez szkolenia.

W przypadku firm inwestycje w kapitał trwały powiększają ich zasoby kapitałowe. Osobnym rodzajem są inwestycje w aktywa finansowe, a więc na przykład papiery wartościowe. Korzyści płynąć mają wówczas ze wzrostu wartości tych papierów bądź odsetek lub dywidend. Inwestycje prowadzone są dla osiągnięcia korzyści, a równocześnie wiążą się z ryzykiem. Ryzyko to w przypadku firm inwestujących w rozwój działalności nazywamy ryzykiem gospodarczym, a w przypadku inwestujących w aktywa finansowe – ryzykiem finansowym.


loaderek.gifoverlay.png