Narodowy Bank Polski

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym naszego państwa. Jest niezależny od innych organów państwowych, co gwarantuje mu konstytucja. Ona też określa jego zadania. Najważniejszym jest utrzymanie stabilnych cen. Chodzi o to, żeby inflacja nie przekraczała poziomu korzystnego dla gospodarki – nie była zbyt wysoka, ani zbyt niska. Taki cel – cel inflacyjny – wyznacza Rada Polityki Pieniężnej banku centralnego, i żeby go osiągnąć zmienia stopy procentowe. Od 2003 roku cel wynosi 2,5 proc. rocznego wzrostu cen konsumpcyjnych z możliwością wahań o jeden punkt procentowy.

NBP jest także „bankiem banków”, co oznacza, że zasila je w pieniądze, gdy tego potrzebują. Gdyby doszło do sytuacji, że któryś z banków straci płynność i inne banki nie chciałyby mu pożyczyć pieniędzy, bank centralny jest pożyczkodawcą ostatniej instancji.

Kolejnym z kluczowych zadań NBP jest emisja pieniądza. To od niego zależy, ile złotych będzie w obiegu i na przykład, czy będą dobrze zabezpieczone. NBP zarządza także rezerwami walutowymi państwa oraz obsługuje rachunki Skarbu Państwa. Prezes NBP, który przewodniczy także Radzie Polityki Pieniężnej jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję.


loaderek.gifoverlay.png