2014.07.08

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE i na subkoncie w ZUS przed przejściem na emeryturę

Prawo do dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE przysługuje bez względu na podjętą przez członka OFE decyzję w sprawie kontynuowania przekazywania części składki emerytalnej do OFE lub przekazywania pełnej składki do ZUS. Środki zgromadzone w OFE i na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu na tych samych zasadach jak dotychczas.

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE i na subkontcie w ZUS przed przejściem na emeryturę

Wypłata środków, zarówno tych zgromadzonych w OFE, jak i na subkoncie w ZUS, po członku funduszu, który zmarł przed przejściem na emeryturę, przysługuje zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa:

  • jego małżonkowi (jeżeli istniała małżeńska wspólność majątkowa),
  • osobom przez niego wskazanym w trakcie członkostwa w OFE jako osoby uposażone (oświadczenie składane w OFE na formularzu wskazania lub zmiany osób uprawnionych),
  • jego spadkobiercom (w razie niewskazania lub braku wskazanych przez niego osób uposażonych),
  • członkom jego najbliższej rodziny (małżonkowi i dzieciom, a w razie ich braku – rodzicom i wnukom), jeżeli śmierć członka funduszu nastąpiła przed 17 lutego 2001 r. i brak było osób uposażonych lub nie zostały one wskazane, a do chwili obecnej środki nie zostały wypłacone.

Wypłata środków po zmarłym członku funduszu

Dziedziczenie środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS w okresie 3 lat po przejściu na emeryturę

W 2014 roku wprowadzono nowy przepis o dziedziczeniu środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS w okresie 3 lat od przejścia na emeryturę. Osobom wskazanym przez emeryta (oświadczenie składane w ZUS) jako osoby uposażone lub jego małżonkowi pozostającemu z nim we wspólności majątkowej (jeśli emeryt nie wskazał osób uposażonych) lub spadkobiercom emeryta (w pozostałych przypadkach) przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS (tzw. wypłata gwarantowana).

Wypłata gwarantowana

Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica między:

  • kwotą środków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1440. ze zm.),
  • kwotą środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym subkoncie.

„Suwak emerytalny”

Środki zgromadzone na rachunkach członków OFE, którzy mają mniej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, będą stopniowo przekazywane przez OFE do ZUS. Środki te zostaną zaksięgowane na indywidualnym subkoncie utworzonym dla każdego ubezpieczonego w ZUS, który będzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę emerytury.

Suwak emerytalny

Dorota Świtkowska
ekspert PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

Zmiany w OFE i ZUS

Rozpoczęcie pierwszej pracy a dobrowolność członkostwa w OFE

Dlaczego i jak mikroprzedsiębiorcy powinni oszczędzać na przyszłą emeryturę?