2014.09.11

Ekspansja za granicę

Polski eksport podnosi się po okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Chociaż trend chwilowo został spowolniony przez niestabilną sytuację na Ukrainie, to eksperci nie mają wątpliwości, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki będzie wzrastać.

Eksport coraz ważniejszy

W 2013 roku wywóz towarów za granicę po raz pierwszy prze­kroczył 150 mld euro, co stanowiło prawie 48 proc. Najczęściej wysy­łamy towary do Niemiec (25 proc.), Czech, Francji i Rosji (po 6 proc.). Coraz głośniej mówi się o potrzebie wspierania polskich przedsiębior­ców w zdobywaniu nowych rynków: w Afryce i Azji (w tym w Chinach).

PKO Bank Polski: oferta szyta na miarę potrzeb

Na co może liczyć przedsiębior­ca, który swoją szansę upatruje w sprzedaży do innych krajów? PKO Bank Polski ma bogatą ofertę kredytów i instrumentów trade fi­nance przeznaczonych specjalnie dla wspierania eksporterów. Dzię­ki nim można pozyskać środki na rozwój działalności przeznaczonej na ten cel oraz na przeprowadzenie transakcji z klientem zagranicznym. Podstawowe produkty umożliwiają m.in. zarządzanie gotówką, mię­dzynarodowy cash pooling czy re­alizację przelewów zagranicznych. Specjalistyczne narzędzia pomagają ograniczyć ryzyko braku płatności, ryzyko towarowe, prawne i waluto­we. Ponieważ działalność może być bardzo zróżnicowana (w zależności od rodzaju wysyłanych towarów, rynku zbytu czy formy handlu), bankowy doradca zawsze przedsta­wi klientowi ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb jego firmy.

Profesjonalista doradzi

Warto utrzymywać bliskie relacje z bankiem. Dzięki temu możliwa jest współpraca już na etapie negocjowania kontraktu handlowego, co pozwala na dostosowanie oferty nie tylko do potrzeb polskiego eksporte­ra, ale również spełniających ocze­kiwania importera (np. odroczenie płatności za zakupiony towar czy zabezpieczenie przedpłaty przekaza­nej na zakup towarów).

Przygotowu­jąc różne scenariusze finansowania i rozliczenia kontraktu, nasi doradcy uwzględniają też możliwości tkwiące w rządowych instrumentach wspar­cia, np. zaproponują połączenie kre­dytów z ubezpieczeniami oferowa­nymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Doradcy pomogą również w skorzystaniu z instrumentów finansowania ze środków UE. Doradztwo, obok ofer­ty produktowej, jest ważnym i war­tościowym wsparciem dla klientów – dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, barierą w ekspansji zagranicznej jest bo­wiem brak odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji międzynaro­dowego handlu.

PKO Bank Polski wzmacnia kompe­tencje w zakresie obsługi między­narodowej firm

Postępujące umiędzynarodowie­nie polskich przedsiębiorstw zmie­nia podejście banków, pozwalają­ce na innowacyjne finansowanie eksportu. Dlatego PKO Bank Polski stale wzbogaca swoją ofertę. Dąży przy tym do wzmocnienia kompetencji w zakresie obsługi międzynarodowej firm – jest to jeden z celów przejęcia Nordea Bank Polska, który ma duży port­fel klientów skandynawskich i ko­reańskich oraz posiada silne kom­petencje w zakresie obsługi firm na wielu rynkach.

PKO Bank Polski chce dalej podążać za polskimi przed­siębiorstwami, które rozwijają swoją działalność za granicą, oraz będzie dla nich poszerzał ofertę usług świadczonych w oparciu o relacje i zaufanie wypracowane podczas wieloletniej współpracy na polskim rynku. Naturalnym kierunkiem takiej ekspansji, ze względu na dużą aktywność pol­skich firm, będzie rynek niemiec­ki, gdzie planowane jest otwar­cie oddziału korporacyjnego. To kontynuacja już prowadzonej polityki – w 2013 roku w związku z potrzebą finansowania leasingu zagranicznego Solarisa, PKO Bank Polski założył w Szwecji specjalną spółkę – PKO Leasing Sverige.

Szymon Pinderak
ekspert PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

PKO Leasing Sverige: w drodze na europejskie rynki

Gratulujemy naszemu klientowi! PESA z nagrodą Financial Times lepsza od Twittera