2019.01.22

PKO Bank Hipoteczny z sukcesem uplasował swoją piątą benchmarkową emisję listów zastawnych w euro

PKO Bank Hipoteczny dynamicznie rozpoczął 2019 r., z sukcesem plasując piątą w naszej historii benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro. Inwestorzy po raz kolejny zademonstrowali zaufanie wobec prowadzonej przez nas działalności.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 r. Marża w wysokości 34 pb ponad stopę EUR Mid-Swaps została ustalona w przeprowadzonym 21 stycznia br. procesie budowy księgi popytu.

– PKO Bank Hipoteczny dynamicznie rozpoczął 2019 r., z sukcesem plasując piątą w naszej historii benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro. Inwestorzy po raz kolejny zademonstrowali zaufanie wobec prowadzonej przez nas działalności, za co bardzo im dziękuję. Popyt ponad dwukrotnie przewyższył wartość oferowanych listów zastawnych. Bank trafnie odpowiedział na oczekiwania inwestorów w zakresie wartości listów zastawnych i uplasował papiery z premią za nową emisję w wysokości jedynie 2 pkt. bazowych – mówi Paulina Strugała, prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. – Sukces tej emisji, mimo wymagającej sytuacji rynkowej, to pierwszy krok w osiąganiu naszych ambitnych celów na ten rok, a także doskonała nagroda za nasze wysiłki i umocnienie pozycji lidera rynku banków hipotecznych w Polsce – dodaje.

PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, od października 2016 r. regularnie przeprowadza benchmarkowe (o wartości min. 500 mln euro) emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego.

W przeprowadzonym 21 stycznia 2019 r. procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w piątej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło ponad 70 inwestorów reprezentujących 16 krajów, a popyt wyniósł 1.080 mln euro.

Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały przydzielone 66 inwestorom z 16 krajów.

 

HSBC, LBBW, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, SG CIB i UniCredit były Współprowadzącymi Księgę Popytu (Joint Bookrunners) w transakcji.

Obecna emisja jest osiemnastą emisją listów zastawnych, uwzględniając emisje zarówno w euro jak i w złotych, przeprowadzoną przez Bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2018 r. wynosiła 12,8 mld zł.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie.

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego – zarówno denominowane w złotych, jak i w euro – otrzymały długoterminowy rating Aa3, nadany przez Agencję Moody’s Investors Service. Bank jest jedynym polskim emitentem listów zastawnych, którego listy zastawne otrzymały tak wysoką ocenę. Poziom nadanego ratingu jest najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczeniem jest maksymalny poziom ratingu (country ceiling) Polski na poziomie Aa3. 

Bank pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym w drodze sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego.

5 września 2018 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

Z końcem 2018 r. Europejski Bank Centralny zakończył program skupu aktywów na rynku pierwotnym (quantitative easing) i pozostał aktywny na europejskim rynku listów zastawnych jedynie jako reinwestujący, co jest jedną z głównych przyczyn wzrostu marż na listach zastawnych. W ubiegłym roku Europejski Bank Centralny trzykrotnie redukował swój udział w inwestycjach w listy zastawne: w marcu – z 50 proc. do 40 proc., w kwietniu – z 40 proc. do 30 proc. oraz we wrześniu – z 30 proc. do 10 proc.

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów mieszkaniowych denominowanych w złotych. Jego głównym celem jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku. W sierpniu 2014 r. PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 r. rozpoczął działalność operacyjną.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi PKO Bank Hipoteczny szybko zdobył pozycję lidera rynku banków hipotecznych i obecnie jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, PKO Bank Hipoteczny od października 2016 r. regularnie przeprowadza benchmarkowe emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego. Jest także aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych denominowanych w PLN. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wg stanu na koniec 2018 r. wynosiła 12,8 mld zł.

PKO Bank Hipoteczny jest członkiem The European Covered Bond Council (ECBC). W lutym 2018 r., jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, PKO Bank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label. The Covered Bond Label to certyfikat jakości, którego celem jest budowanie wśród inwestorów świadomości w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej jakości klasy aktywów, jakimi są listy zastawne.

Małgorzata Dłubak
Dyrektor ds. komunikacji

Czytaj także:

Karty na narty – czyli wydatki na stoku

Wczasy w Tajlandii w środku zimy. Minimum wydatków, maksimum przyjemności

Alerty BIK – kompleksowa ochrona przed wyłudzeniami na nasze dane

 

 

 

 

 

 

loaderek.gifoverlay.png