Dopłaty do pszenicy i kukurydzy 2023: Jakie są warunki przyznania pomocy rolnikom?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Jakie są zasady przyznawania tej pomocy?
około min czytania

Wsparcie może otrzymać rolnik:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. który jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1);
 3. który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

W jakim terminie i gdzie złożyć wniosek?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła wzór wniosku o przyznanie dopłat do pszenicy i kukurydzy. Wniosek o udzielenie pomocy rolnik powinien złożyć raz w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wniosek można także złożyć online przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty, które potwierdzają sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Pomoc dla producentów pszenicy i kukurydzy będzie wypłacana na konto wnioskodawcy – dlatego producent rolny powinien sprawdzić i ewentualnie zaktualizować dane rachunku bankowego.

Wysokość dopłat interwencyjnych do pszenicy lub kukurydzy zgodnie z rozporządzeniem nie może przekroczyć iloczynu:

 1. stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;
 2. stawki pomocy, liczby 1,665 (liczba umożliwiająca przeliczenie pomocy do produkcji z 1 ha, gdyż stawka pomocy obejmuje tylko jej część) i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z dokumentów, potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, oraz liczby:
  1. 5,5 – w przypadku pszenicy oznacza to średni plon pszenicy 5,5 t/ha uzyskany w 2022 r. (wg GUS),
  2. 7 – w przypadku kukurydzy oznacza to średni plon 7,0 t/ha uzyskany w 2022 r. (wg GUS).

Stawki dopłat w poszczególnych województwach różnią sią, a maksymalny limit powierzchni, jaka może być objęta dopłatą wynosi 50 ha. Jakie są stawki w poszczególnych województwach?

 1. 825 zł na 1 ha uprawy pszenicy położonej w województwie lubelskim i podkarpackim;
 2. 1050 zł na 1 ha uprawy kukurydzy położonej w województwie lubelskim i podkarpackim;
 3. 660 zł na 1 ha uprawy pszenicy położonej w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim
 4. 840 zł na 1 ha uprawy kukurydzy położonej w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 5. 495 zł na 1 ha uprawy pszenicy położonej w pozostałych województwach;
 6. 630 zł na 1 ha uprawy kukurydzy położonej w pozostałych województwach.

Ile wyniesie maksymalna wysokość pomocy dla gospodarstwa?

 • w województwach: podkarpackim i lubelskim do 41 250 zł w przypadku pszenicy i do 52 500 zł w przypadku kukurydzy.
 • w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, podlaskim i mazowieckim do 33 000 zł w przypadku pszenicy i do 42 000 zł w przypadku kukurydzy.
 • w pozostałych województwach do 24 750 zł w przypadku pszenicy i do 31 500 zł w przypadku kukurydzy.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy

Konto rolnicze z dostępem do ARiMR

  PKO Bank Polski oferuje rolnikom konto - klient, który je otworzy, nie poniesie żadnych kosztów prowadzenia, jak również obsługi karty debetowej przez dwa lata, bez żadnych dodatkowych warunków. Do zarządzania kontem służy zarówno aplikacja IKO jak i serwis internetowy iPKO. Dla posiadaczy tego konta wpłaty gotówki w złotych w oddziałach PKO Banku Polskiego są bezpłatne. Bank wprowadził także udogodnienie dla klientów, którzy załatwiają swoje sprawy urzędowe w ARiMR – teraz mogą przejść do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR z serwisu iPKO.