PKO Bank Polski podsumowuje wyniki finansowe za 2022 rok

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2022 roku osiągnęła zysk netto na poziomie ponad 3,3 mld zł. Mimo skomplikowanych uwarunkowań zewnętrznych i konsekwencji wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosję, Grupa zwiększała skalę działania.
około min czytania

Jej aktywa osiągnęły poziom 431 mld zł, liczba klientów wzrosła do 11,7 miliona, a wzrost dochodów z działalności podstawowej przekroczył 17,5 proc. Bank wykazywał się także wysoką efektywnością kosztową. Raportowany wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 45,3 proc, a C/I skorygowane o wpływ wydarzeń nadzwyczajnych wyniosło 33,8 proc. Nastąpiła także dalsza poprawa kosztu ryzyka do poziomu 53 pb. Kluczowy wpływ na wyniki finansowe PKO Banku Polskiego miały pozycje nadzwyczajne. Od pierwszych chwil wojny w Ukrainie, Grupa Banku realizowała i finansowała szereg działań pomocowych kierowanych zarówno do uchodźców, jak i pracowników spółek Grupy prowadzących działalność na Ukrainie.

  • Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego w 2022 r. wyniósł ponad 3,3 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła poziom 9,7 proc.
  • W roku obarczonym efektami wojny w Ukrainie oraz podwyższonej inflacji kluczowy wpływ na wyniki finansowe PKO Banku Polskiego miały pozycje nadzwyczajne.
  • W skomplikowanym otoczeniu zewnętrznym Grupa zwiększała skalę działania. Jej aktywa wyniosły 431 mld zł, liczba klientów wzrosła do 11,7 miliona, a wzrost dochodów z działalności podstawowej wyniósł 17,5 proc.
  • Bank wykazywał się wysoką efektywnością kosztową. Raportowany wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 45,3 proc.
  • W 2022 r. Bank kontynuował transformację cyfrową, wprowadzając nowe funkcje w aplikacji IKO i dynamicznie zwiększał udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta. Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec 2022 r. osiągnęła poziom 7,2 mln.

Solidny wynik biznesowy w otoczeniu szeregu wyzwań

Na wyniki PKO Banku Polskiego w 2022 r. wpłynęły nadzwyczajne obciążenia regulacyjne.

Rok 2022 potwierdził jednoznacznie, że PKO Bank Polski jest filarem polskiego systemu bankowego i instytucją znakomicie przygotowaną także na trudniejsze czasy. Nasze doświadczenie oraz skala działalności, wsparte profesjonalizmem pracowników pozwalały dostosowywać działania do aktualnych potrzeb klientów i całej krajowej gospodarki. Po zaabsorbowaniu efektów zdarzeń nadzwyczajnych zanotowaliśmy wynik na poziomie 3 mld 333 mln zł. Było to możliwe m.in. dzięki mocnemu wzrostowi dochodów z działalności podstawowej oraz kontroli kosztów i ryzyka – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Poprawa wyniku na działalności biznesowej

W 2022 r. wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 45,3 proc, a C/I skorygowane o wpływ wydarzeń nadzwyczajnych wyniosło 33,8 proc. Wskaźnik ROE wyniósł
9,7 proc. Na wynik netto w 2022 roku pozytywnie wpłynęła m.in. poprawa wyniku na działalności biznesowej który osiągnął poziom 17,3 mld zł. Nastąpiło to głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o ponad 1,9 mld zł, pomimo ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków wakacji kredytowych. Na poprawę wyników na działalności biznesowej wpływ miał także wzrost z tytułu prowizji i opłat o 574 mln zł. To efekt wyższych wyników zrealizowanych na działalności kredytowej, ubezpieczeniowej, leasingowej, kartowej, maklerskiej oraz transakcjach wymiany walut.

Dalszy wzrost skali działania

Wartość aktywów Grupy PKO Banku Polskiego wzrosła w ciągu ostatniego roku o 13 mld zł do poziomu 431 mld zł. Depozyty klientów wzrosły do około 340 mld zł (+17 mld zł r/r), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej. Odbyło się to jednocześnie przy wzroście liczby klientów do 11,7 mln i przyroście 0,5 mln liczby nowych rachunków. Grupa PKO Banku Polskiego utrzymała także pozycję lidera w rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych oraz sprzedaży kredytów hipotecznych. Udział w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych wzrósł do 20,6 proc. Finansowanie udzielone klientom wyniosło około 246 mld zł. Bank odnotował także istotny wzrost (+13,5 proc.) w zakresie finansowania w sektorze korporacyjnym.

Koszty ryzyka pod kontrolą oraz utrzymanie silnej pozycji kapitałowej

Wskaźnik NPL opisujący jakość portfela kredytowego uplasował się na koniec 2022 r. na poziomie 3,8 proc. Koszt ryzyka wyniósł 0,53 proc. Bank utrzymał także bezpieczną pozycję kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy Banku wyniósł 17,78 proc., a wskaźnik Tier 1 osiągnął wartość 16,65 proc., wyraźnie powyżej wymogów regulacyjnych, umożliwiających wypłatę dywidendy.

Rozwój usług mobilnych

PKO Bank Polski od lat znajduje się w czołówce banków oferujących nowoczesne rozwiązania dla swoich klientów. Liczba aktywnych aplikacji IKO wzrosła w ciągu ostatniego roku o 1,1 mln i przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 7,2 mln. Asystent głosowy IKO wykonał ponad 2,5 mln rozmów z klientami. Liczba rozmów przeprowadzonych za pośrednictwem wszystkich voicebotów wyniosła ponad 18 mln, a w samym 2022 roku było ich 10,4 mln. W 2022 roku PKO Bank Polski, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klientów finansowaniem płatności za zakupy w formule "kup teraz, zapłać później", wprowadził także usługę „PKO Płacę później”.

Nowa strategia i nacisk na ESG

Dla Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego klienci zawsze są w centrum, co znalazło odzwierciedlenie w nowej Strategii na lata 2023-2025 ogłoszonej w grudniu 2022 r. Kierując się ich oczekiwaniami Grupa w dalszym ciągu będzie dążyć do udoskonalania oferty i obsługi wdrażając rozwiązania oparte na innowacjach, technologii i zrównoważonym rozwoju. Wśród kluczowych celów na najbliższe lata jest także wspieranie polskiej gospodarki w zielonej zmianie. PKO Bank Polski chce stać się liderem transformacji ESG w krajowym sektorze bankowym. Priorytetem jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej, Grupa będzie także aktywnie przyglądać się możliwościom dokonywania akwizycji. Bank chce nadal być partnerem biznesowym polskich firm, pomagać im w ekspansji międzynarodowej i znalezieniu przyszłościowych rynków. Jednym z istotnych celów jest też pomoc w odbudowie Ukrainie.

Wsparcie dla Ukrainy

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę włączyła się w działania pomocowe, udzielając wielowymiarowego wsparcia uchodźcom.

Łącznie w 2022 roku Fundacja PKO Banku Polskiego udzieliła około 12 mln zł pomocy finansowej z własnych środków. Poza tym wsparcie obejmowało również zakup urządzeń medycznych, przygotowanie specjalnych usług bankowych dla Ukraińców, organizację transportu dla uchodźców oraz pomoc dla pracowników KredoBanku i ich rodzin. Ukraiński KredoBank, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, na działalność humanitarną związaną z wojną, przekazał łącznie 15,8 mln UAH (około 2 mln zł). Jednocześnie należy podkreślić, że sytuacja finansowa oraz organizacyjna KredoBanku na koniec 2022 roku była stabilna – dodaje Paweł Gruza.

Bank zaoferował obywatelom Ukrainy pakiet udogodnień biznesowych m.in. uprościł proces zakładania konta bankowego - do końca 2022 r. zostało dla nich otwartych prawie 367 tys. rachunków w specjalnej ofercie. Obywatele Ukrainy mogli liczyć również na szybkie i bezpłatne wydanie tymczasowej karty do konta, a także brak opłaty m.in. za prowadzenie rachunku i zlecenia przelewów zagranicznych do banków w Ukrainie. PKO Bank Polski, jako jedyny w Polsce umożliwił również wymianę hrywny na złote po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy. Program wymiany został zakończony 9 września ub. r.. W jego ramach 103 tys. obywateli Ukrainy dokonało wymiany 728 mln UAH. Usługa dostępna była w 100 oddziałach banku.

Atrakcyjna oferta depozytowa – sukcesywny wzrost oprocentowania na lokatach

PKO Bank Polski, działając w środowisku wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów. Przygotował i sukcesywnie aktualizował ofertę depozytową, wprowadzając nowe produkty oraz zwiększając oprocentowanie już istniejących. W ramach oferty dla klientów indywidualnych w 2022 roku wprowadził m.in. lokatę na nowe środki, której oprocentowanie było kilkukrotnie podnoszone i wynosiło na koniec grudnia maksymalnie 7,5% na okres 3 miesięcy oraz 6,5% na okres 12 miesięcy. Wysoka sprzedaż lokat osobom fizycznym pozwoliła odbudować udział w rynku depozytów terminowych, który na koniec 2022 roku wynosił blisko 24,2 proc.

Portfel kredytów CHF – rośnie liczba pozytywnie zakończonych mediacji

W 2022 r. PKO Bank Polski kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Łączna liczba ugód zawartych do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 20 396, z czego 19 786 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 610 w toku postępowań sądowych. Dodatkowo, aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej, od początku uruchomienia programu ugód, bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat.

Prezentacja wyników PKO Banku Polskiego, plik PDF - żeby pobrać kliknij tutaj