Kredyt hipoteczny: w zielonej odsłonie czy standardowe podejście?

Dziś mówi się dużo o ekologii, także o tym, by inwestować w budownictwo spełniające kryteria eko. Także modernizacje już istniejących budynków powinny uwzględniać ten aspekt. Jednak z różnych względów często nie bierzemy go pod uwagę. Tymczasem warto zastanowić się, czy nieruchomość, którą chcemy nabyć lub wybudować spełnia kryteria eko.
około min czytania

Na rynku powoli pojawia się coraz więcej ofert, które promują proekologiczną postawę klientów, czyli budowanie lub nabywanie nieruchomości niskoemisyjnych. To o tyle istotne, że od stycznia 2021 r. obowiązują przepisy dotyczące energochłonności budynków.

Dotyczą one trzech istotnych warunków, które muszą spełniać budynki mieszkalne: 

  • zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła takich elementów budynku jak m.in. ściany, podłogi, drzwi, okna itp. – mniejsza utrata ciepła,
  • zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynków – domy bardziej ekologiczne i energooszczędne,
  • upowszechnienia ekologicznych źródeł ciepła – budynki powinny być wyposażone m.in. w pompy ciepła, nowoczesne kotły CO czy instalacje fotowoltaiczne.

PKO Bank Hipoteczny wspierając rozwiązania proekologiczne, obok dotychczasowej oferty, oferuje możliwość skorzystania z „zielonego” kredytu hipotecznego1. Różnica pomiędzy standardowym a zielonym kredytem polega na obniżeniu marży kredytu, jeżeli do banku zostanie dostarczone świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu.

Kryteria, jakie muszą zostać spełnione łącznie to:

a) okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej jest nie krótszy niż 60 miesięcy liczonych od dnia dostarczenia dokumentu do Banku,

b) wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) na poziomie nie wyższym niż:

  • 58 kWh/(mkw.•rok) - dotyczy przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej jest wydane dla lokalu mieszkalnego lub
  • 63 kWh/(mkw•rok) - dotyczy przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej wydane jest dla domu jednorodzinnego

W świetle obowiązujących przepisów Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, zbywca nieruchomości ma obowiązek dostarczyć kupującemu świadectwo charakterystyki energetycznej. Musi to zrobić najpóźniej w dniu podpisywania aktu notarialnego nabycia nieruchomości. 

Aby skorzystać z kredytu w zielonej odsłonie, należy dostarczyć ww. dokument do banku. Jeżeli wskaźnik Energii Pierwotnej (EP) na świadectwie będzie mieścić się w akceptowalnej wysokości, a umowa kredytu zawiera zapis o „zielonej” ofercie, kredyt zostanie zakwalifikowany jako „zielony” i zostanie obniżona marża kredytu.

PKO Bank Hipoteczny proponując powyższą ofertę wpisuje się w trend proaktywnego podejścia do ochrony środowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą zieloną ofertą.

Monika Michalska
Menedżer ds. rozwoju produktów
PKO Bank Hipoteczny

1 Kredyt w zielonej odsłonie nie jest zrównoważony środowisko w rozumieniu przepisów dot. taksonomii (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje wraz z przepisami wykonawczymi).