Drugi „zielony” subfundusz PKO TFI

Subfundusz PKO Obligacji Globalny wydzielony w ramach PKO Parasolowy – fio, dołączył do rodziny „zielonych” produktów finansowych. Jest to drugi taki, obok PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, subfundusz w ofercie PKO TFI.
około min czytania

Obecnie klienci PKO TFI, którzy chcą budować swój portfel z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju, mają do dyspozycji zarówno akcje, jak i obligacje.

Fundusze ESG inwestują głównie w przedsiębiorstwa odpowiedzialnie społecznie działające proekologicznie. Takie, które dzięki oferowanym produktom lub usługom:

E - (z ang. Environmental) - minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne,

S - (z ang. Social) - uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska w ramach prowadzonej działalności

G - (z ang. Corporate Governance) - promują ideę zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez nadmiernych obciążeń dla pokoleń przyszłych.

Co ważne, subfundusz będzie także spełniał surowe wymagania informacyjne stawiane produktom inwestycyjnym zaliczanym do grupy tzw. jasnozielonych, czyli wypełniających wymogi art. 8 Rozporządzenia SFDR*. Oznacza to przede wszystkim obowiązek szczegółowego opisania, w jaki sposób subfundusz promuje aspekt środowiskowy i jak klasyfikuje spółki, w które inwestuje, jako tzw. „zrównoważone inwestycje”.

PKO Obligacji Globalny promuje aspekt środowiskowy poprzez inwestowanie w papiery dłużne służące finansowaniu zrównoważonego rozwoju (np. zielone obligacje) emitowane m.in. przez państwa, instytucje międzynarodowe i przedsiębiorstwa. Jest inwestycją odpowiednią dla osób akceptujących ryzyka wynikające z polityki inwestycyjnej Subfunduszu i sygnalizujących w ankiecie MiFID, że aspekty środowiskowe są ważnym czynnikiem w podejmowanych przez nich decyzjach inwestycyjnych.

Dzięki tej zmianie, nasi klienci uzyskują dostęp do ciekawego i innowacyjnego rozwiązania. Mogą w nim połączyć poszukiwanie zysku na globalnym rynku obligacji z zaangażowaniem w finansowanie projektów mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Tym samym wzbogaciliśmy naszą ofertę o kolejny produkt z rodziny „zielonych", jednocześnie wcielając w życie naszą długoterminową wizję odpowiedzialnego inwestowania – podkreśla Rafał Madej, prezes zarządu PKO TFI.

Więcej informacji o PKO Obligacji Globalny znajduje się na podstronie Subfunduszu tutaj oraz „Informacji w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji” dotyczącej tego Subfunduszu.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

Joanna Tymińska
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA