Faktoring, nie czekaj na swoje pieniądze

W biznesie bywa różnie, sprawy się komplikują, a kontrahenci spóźniają się z płatnościami. Zatory finansowe mogą wpłynąć na kondycję naszej firmy, a nawet doprowadzić do jej bankructwa. Dlatego faktoring to doskonały sposób, aby pieniądze zawsze były na czas.
około min czytania

Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) wartość rynku stale rośnie – średnio o 16 proc. z roku na rok. W zeszłym roku przedsiębiorcy powierzyli faktorom wierzytelności na łączną kwotę 281,7 mld zł. Aktualnie z faktoringu w Polsce korzysta 18 tysięcy klientów. Usługę faktoringu świadczą zarówno banki komercyjne jak i samodzielne, wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty.

Faktoring – co to jest

Faktoring jest to nabycie przez faktoranta krótkoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora. Umowę zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Jest to forma finansowania przedsiębiorstw poprzez wykup wierzytelności. Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę.

Jakie są rodzaje faktoringu

Zasadniczo faktoring dzieli się na:

 1. Faktoring pełny
  To usługa, która zapewnia przedsiębiorcy finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur, ale także ochronę przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z klientem. Jest to forma szczególnie polecana tym przedsiębiorcom, którzy dynamicznie rozwijają swoją działalność w szybko zmieniających się warunkach rynkowych.
 2. Faktoring niepełny
  Faktoring niepełny także zapewnia przedsiębiorcy uzyskanie finansowania działalności na podstawie faktur. Jednak w tym przypadku nie pozbywa się on ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów. Bierze tym samym na siebie odpowiedzialność za wykup należności, w przypadku, gdy jej uzyskanie od kontrahenta nie będzie możliwe.

Faktoring dociera do Polski

W Europie był znany już w połowie XX w., po zakończeniu II wojny światowej. Tutaj promowały go pierwsze instytucje faktoringowe, a banki zaczęły wprowadzać go do swojej oferty. Pojawiły się też pierwsze związki faktoringowe zrzeszone w międzynarodowe grupy, które przyczyniły się do uregulowania prawa w dziedzinie faktoringu.

Rynkami europejskimi, na których przedsiębiorcy najchętniej z niego korzystają są dziś: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania.

W Polsce faktoring pojawił się po roku 1989. Sprawiły to przemiany w kraju i wzmożona aktywność przedsiębiorców. Na początku usługi tego typu oferowały banki, jednak z czasem pojawiły się wyspecjalizowane w tej dziedzinie instytucje finansowe.

Na tle europejskiego rynku faktoringu Polska sytuuje się w czołówce. Pod względem wielkości przychodów uzyskiwanych przez branżę nasz kraj zajmuje dziewiąte miejsce. Natomiast pod względem wskaźnika nasycenia, jesteśmy na miejscu siódmym.

Krótka charakterystyka kredytu obrotowego.

Kredyt obrotowy to rodzaj kredytu udzielanego podmiotom gospodarczym, krótkookresowy, docelowy służący do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Jest rejestrowany na odrębnym rachunku kredytowym. Może być także udzielony pod postacią linii kredytowej – odnawialnej bądź nieodnawialnej, a system spłaty – ratalny bądź jednorazowy.

Odsetki od kredytu zostają naliczone oraz spłacane tradycyjnie co każdy miesiąc. Kredyt sezonowy należy także do tej grupy. Może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności bądź usług obcych. Można go udzielić także na spłatę zaległości oraz wypłatę wynagrodzeń.

Co zyskujemy wybierając kredyt obrotowy:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej
 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej
 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy
 • możliwość wyboru waluty kredytu – PLN, EUR, USD
 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu

Czym się różni faktoring od kredytu obrotowego?

Faktoring podobnie jak kredyt obrotowy to usługa finansowania bieżącej działalności gospodarczej. W odróżnieniu od kredytu faktoring zapewnia dodatkowe usługi takie jak monitoring płatności z tytułu faktur i odbiorców, rozliczanie spłat a w przypadku faktoringu pełnego ochronę przed niewypłacalnością odbiorców. Jednocześnie faktoring jest w porównaniu do kredytu usługą bardziej dostępną, gdyż nie wymaga zabezpieczeń rzeczowych – faktury będące przedmiotem finansowania stanowią zabezpieczenie usługi faktoringowej. Przy ocenie transakcji faktoringowej ocenia się klienta, ale również jakość odbiorców, z którymi klient współpracuje, wobec czego faktoring może być dostępny dla klientów którzy z kredytu nie mogą skorzystać.

Dlaczego warto wybrać faktoring

Faktoring jako kompleksowa usługa finansowa pozwala odciążyć klienta w zakresie zarządzania wierzytelnościami i płatnościami, dzięki czemu klient może skoncentrować się na swoim podstawowym biznesie. Monitoring odbiorców, monitoring płatności, rozliczanie płatności, zarządzanie polisą ubezpieczeniową należności – to wszystko jest realizowane przez faktora, klient jest wyłącznie beneficjentem tych usług. Faktoring jest również narzędziem dyscyplinującym odbiorców klienta do terminowej zapłaty – doświadczenia pokazują, iż opóźnienia względem faktorów są rzadsze i krótsze niż w przypadku standardowej współpracy klientów z ich odbiorcami.

Jakie są zalety skorzystania z oferty PKO Faktoring?

– PKO Faktoring posiada szeroką ofertę produktów faktoringowych w korzystnej cenie – mówi Ewa Bardadyn, ekspert ds. Produktów faktoringowych w PKO Faktoring. – Klient może wybrać jeden z dwóch modeli cenowych: standardowy oparty na odsetkach i prowizjach lub ofertę abonamentową, gdzie ustalona jest stała miesięczna cena za limit. Każdy klient otrzymuje bezpłatny dostęp do aplikacji internetowej Factornet, która pozwala na bieżąco wymieniać dane i informacje pomiędzy PKO Faktoring i klientem oraz dostarcza klientowi różne raporty na temat obsługiwanych należności.

Nasze wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług faktoringowych jest wsparte siłą grupy kapitałowej PKO Bank Polski SA, staramy się systematycznie wprowadzać nowe rozwiązania w zakresie systemu faktoringowego oraz produktów w celu ułatwienia korzystania z naszych usług. Od niedawna klienci PKO Bank Polski z segmentu MSP mają możliwość skorzystania z naszych usług za pośrednictwem systemów bankowych (w oddziałach banku lub online) – podkreśla Ewa Bardadyn.    

PKO Faktoring z gwarancją BGK

 • PKO Faktoring jako jeden z pierwszych faktorów w Polsce zawarł umowę portfelowej linii gwarancyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zgodnie z nią PKO Faktoring oferuje swoim klientom możliwość zabezpieczenia do 80 proc. wartości limitu faktoringowego przyznanego w ramach faktoringu niepełnego lub odwrotnego. Z gwarancji BGK mogą skorzystać klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, a więc bez względu na wielkość prowadzonej działalności. Maksymalna kwota gwarancji jaką PKO Faktoring może udzielić na podstawie wyżej wymienionej linii gwarancyjnej wynosi 200 mln złotych.

Tomasz Waligóra