Jakie mogą być konsekwencje niepłacenia faktur?

Niepłacenie faktur może mieć poważne konsekwencje. Nie chodzi tu tylko o odsetki. Jeśli sprawa trafi do sądu, na konto przedsiębiorstwa może wejść komornik, a to oznacza kolejne koszty.
około min czytania

SKĄD BIORĄ SIĘ PROBLEMY ZE SPŁATĄ FAKTUR?

Przyczyny mogą być różne. Wyobraźmy sobie, że:

  • Sklep otrzymał od hurtowni towar, ale nie zapłacił za niego w terminie. Hurtownik, chcąc dalej działać, kupił kolejny towar, jednak odroczył płatność dla producenta. Teraz i on ma problem, gdyż nie otrzymuje pieniędzy na czas.
  • Firma ma kontrahenta, którego sytuacja finansowa nagle się pogorszyła. Doszło u niego do poważnej awarii, przez którą nie może normalnie funkcjonować i brakuje mu środków na to, by na bieżąco spłacać swoje zobowiązania.

Powyższe przykłady obrazują nam, na czym polegają zatory płatnicze i jak poważny problem stanowią dla firm. Mogą dotknąć każdej branży.

Szczegółowe informacje na temat terminów zapłaty w transakcjach handlowych znajdziemy na stronie biznes.gov.pl.

Jak czytamy, w transakcjach między równorzędnymi przedsiębiorcami prywatnymi (na przykład dwie firmy średnie lub dwie firmy duże) co do zasady termin ten nie może przekraczać 60 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strony w umowie wyraźnie ustaliły inny (zazwyczaj dłuższy) termin, wierzycielem nie jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca i ustalenie dłuższego terminu nie jest wobec niego rażąco nieuczciwe.

JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE NIEPŁACENIA FAKTUR?

Wierzyciel ma prawo naliczać odsetki ustawowe. Podstawą do ich obliczenia jest wysokość procentowej stopy referencyjnej NBP, która na dzień 6 października 2023 r. wynosi 5,75 proc. Może się ich domagać w sytuacji, gdy wykonał usługę bądź dostarczył towar, a nie otrzymał w terminie należnej mu zapłaty.

Jak to działa? Wierzyciel wzywa do zapłaty i wskazuje rachunek, gdzie należy jej dokonać. Jeśli w wyznaczonym terminie spłata nie nastąpi, może złożyć pozew do sądu. To, jakie powinien dołączyć dokumenty, określa Kodeks postępowania cywilnego.

Rozpoczyna się procedura sądowa. W transakcjach handlowych postępowanie odbywa się zwykle w trybie uproszczonym. Sąd musi zapoznać się z dokumentami, a jeśli uzna żądanie za zasadne, wyda nakaz zapłaty, który w momencie uprawomocnienia się, daje podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Konsekwencją dla firmy, która nie opłaciła faktury, jest nie tylko pokrycie kosztów sądowych, ale też komorniczych.

Wierzyciel może również poinformować o sprawie wywiadownie gospodarcze. Wpisanie firmy do Krajowego Rejestru Dłużników lub Biura Informacji Gospodarczej może skutkować utratą wiarygodności finansowej. Taki przedsiębiorca ma utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania.

Obniżona wiarygodność takiego podmiotu przekłada się na jego możliwości finansowania działalności. To realne ograniczenie kogoś, kto jest aktywny gospodarczo, ponieważ działalność gospodarcza z definicji polega na tym, że potrzeba kapitału na obrót – wyjaśnia Michał Cydzik, Ekspert ds. prawnych w PKO Faktoring.

Kłopoty pojawiają się również, gdy chodzi o spółki kapitałowe, z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjne, które nie regulują swoich zobowiązań. Jeżeli członek zarządu dłużnika w odpowiednim terminie nie złoży wniosku o upadłość, a finalnie do niej dojdzie, to za długi podmiotu może odpowiadać własnym majątkiem. To nie jedyny problem, jaki może się pojawić w tej sytuacji. Jeśli zarząd nie złoży takiego wniosku, naraża się na odpowiedzialność karną z art. 586 Kodeksu Spółek Handlowych. Złym pomysłem jest wówczas dokonywanie płatności tylko dla wybranych wierzycieli. Faworyzowanie wierzyciela w takiej sytuacji rodzi odpowiedzialność karną z art. 302 kk. Zatem lepiej znaleźć inne rozwiązanie.

JAK DBAĆ O PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?

  • Konstruować przemyślane umowy z kontrahentami, których to zapisy uchronią przed ryzykiem opóźnionych płatności.
  • Podpisywać umowy bez zakazu cesji.
  • Przed niewypłacalnością klientów możemy się również ubezpieczyć.

Rozwiązaniem na wypadek utracenia płynności finansowej może być także gwarancja bankowa, czyli dokument, na mocy którego bank zobowiązuje się do wypłaty na rzecz beneficjenta (kontrahenta naszej firmy, np. dostawcy produktów lub usług) określonej sumy w sytuacji, gdy nie wywiązaliśmy się z zabezpieczonych zobowiązań.

Doskonale sprawdzi się faktoring. Polega on na nabywaniu i finansowaniu przez Faktora nieprzeterminowanych wierzytelności firmy. PKO Faktoring daje możliwość finansowania zarówno sprzedaży (faktoring niepełny), sprzedaży z przejęciem ryzyka niewypłacalności (faktoring pełny), jak i zobowiązań klienta (faktoring odwrotny). Więcej o naszej ofercie przeczytasz na stronie: https://www.pkofaktoring.pl/sprawdz-oferte/