Solidny wynik biznesowy w otoczeniu zdarzeń nadzwyczajnych

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 9 miesięcy 2022 r. wyniósł 1 601 mln zł. W tym okresie Bank systematycznie zwiększył skalę działania i notował poprawę wyniku na działalności biznesowej.
około min czytania

W efekcie aktywa grupy wzrosły do 439 mld zł, a liczba klientów sięgnęła 11,6 miliona. Na wynik banku w III kwartale decydujący wpływ miało uruchomienie rządowych wakacji kredytowych oraz koszt wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Raportowana strata netto w III kwartale wyniosła 237 mln zł. PKO Bank Polski kontynuował transformację cyfrową, wprowadzając nowe funkcje w aplikacji mobilnej IKO i dynamicznie zwiększał udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta. Na początku października Bank uruchomił w metaverse wirtualną PKO Rotundę która posłuży jako cyfrowe laboratorium dla budowania bankowego know-how w zakresie obecności w metaświatach.

W trzecim kwartale PKO Bank Polski działał, podobnie jak i cała polska gospodarka, w wyjątkowych i wymagających okolicznościach. Kwartalną stratę traktujemy więc jako jednorazowe wydarzenie i nie należy mieć wątpliwości, że PKO Bank Polski jest i pozostanie gwarantem stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednym z motorów napędowych krajowej gospodarki. W tych skomplikowanych uwarunkowaniach szczególnie cieszy nas wyraźny wzrost dochodów z działalności podstawowej oraz to, że udało nam się pozyskać dużą grupę nowych klientów - podkreśla Paweł Gruza, wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

Solidny wynik biznesowy w otoczeniu wakacji kredytowych

Zysk netto PKO Banku Polskiego narastająco po III kwartałach 2022 r. przekroczył 1,6 mld zł. Najistotniejszymi pozycjami nadzwyczajnymi w III kwartale było wprowadzenie wakacji kredytowych (3 111 mln zł) oraz koszt wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (300 mln zł). Do 30 września liczba klientów którzy złożyli wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wyniosła 265 tys. Bank odnotował poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął wartość prawie 11,8 mld zł, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek (+442 mln zł) oraz wyniku z opłat i prowizji (+514 mln zł). Dochody z działalności podstawowej wzrosły o 9,2 proc.

Wzrost liczby rachunków o pół miliona i dynamiczny przyrost kredytów korporacyjnych

Wyniki banku wspierała silna dyscyplina kosztowa oraz wzrost skali biznesu. Raportowany wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) po III kwartałach wyniósł 48,7 proc. Aktywa Grupy osiągnęły wartość 439 mld zł, a oszczędności klientów wzrosły o ponad 40 mld zł, czyli o 14 proc. do 340 mld zł. W trzecim kwartale wyraźnemu przyspieszeniu uległ także wzrost finansowania klientów korporacyjnych do poziomu 18,3 proc. r/r, oraz liczba rachunków dla klientów indywidualnych, która zbliżyła się 9 milionów. Oznacza to zwiększenie liczby rachunków w segmencie detalicznym o ponad 0,5 mln w porównaniu do końca września 2021 r.

Koszty ryzyka pod kontrolą oraz utrzymanie silnej pozycji kapitałowej

Wskaźnik NPL opisujący jakość portfela kredytowego na koniec września 2022 r. uplasował się na poziomie 3,92 proc. Koszt ryzyka za trzy kwartały wyniósł 0,58 proc. Bank utrzymał także bezpieczną pozycję kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy Banku wyniósł 17,15 proc. i znajdował się znacznie powyżej minimów regulacyjnych.

Rosnący udział klientów cyfrowych

W III kwartale Grupa PKO Banku Polskiego konsekwentnie rozwijała także nowoczesne usługi i produkty, w tym te, oferowane w kanałach zdalnych. Liczba aktywnych aplikacji mobilnych IKO systematycznie rośnie i na koniec września 2022 r. osiągnęła rekordowe ponad 7 mln. W III kwartale 2022 r. odnotowano również rekordową liczbę transakcji przeprowadzonych w aplikacji IKO tj. 172 mln, co oznacza wzrost o 41 proc. r/r.

PKO Bank Polski wkracza do Metaverse oraz zwiększa udział kanałów zdalnych i botów w obsłudze klienta

Na początku października PKO Bank Polski przeniósł do metaświata jeden z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich budynków – PKO Rotundę i uruchomił swoją pierwszą placówkę w Metaverse. Celem banku jest zbudowanie wiedzy i doświadczeń, które posłużą mu do biznesowego wykorzystania platformy oraz rozpoznanie w praktyce innych możliwości jakie daje obecność w metaświatach. W pierwszej kolejności, bank skupi się na rozwiązaniach w obszarze onboardingu nowych pracowników oraz prowadzenia przeznaczonych dla nich szkoleń. Równolegle bank będzie prowadził prace przygotowawcze do stworzenia nowego kanału komunikacji z klientami. W perspektywie najbliższej dekady będzie też rozwijał rozwiązania związane z identyfikacją tożsamości klientów w metaświatach oraz będzie testował możliwość integracji bankowych produktów. W III kwartale 2022 r. bank systematycznie zwiększał udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta i sprzedaży. Udział sprzedaży cyfrowej dla kredytów konsumpcyjnych wyniósł 82 proc. Rośnie też znaczenie digitalizacji procesu rozmów z klientami. Liczba rozmów realizowanych przez roboty zbliżyła się do 15 mln. Roboty obsługują infolinię przychodzącą, wychodzącą oraz asystenta głosowego w IKO, a 100 proc. ruchu przychodzącego na infolinii banku w pierwszej kolejności obsługuje bot, który precyzyjnie kieruje klienta do odpowiedniego konsultanta. Postępująca robotyzacja jest jednym z filarów transformacji cyfrowej PKO Banku Polskiego. Bank zrobotyzował już 215 procesów biznesowych, w ramach których zostało zrealizowanych łącznie ponad 157 mln operacji.

Atrakcyjna oferta depozytowa – sukcesywny wzrost oprocentowania na lokatach

PKO Bank Polski, działając w środowisku wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów. Przygotował i sukcesywnie aktualizował ofertę depozytową, wprowadzając nowe produkty oraz zwiększając oprocentowanie już istniejących. W ramach oferty dla klientów indywidualnych w III kwartale 2022 r. wprowadził m.in. oferowaną na 18 miesięcy lokatę progresywną, której oprocentowanie zmienia się w kolejnych okresach oszczędzania sięgając 9 proc, oraz podwyższył do 7,5 proc oprocentowane lokaty na nowe środki. Zmiany w ofercie depozytowej dotyczyły także produktów przeznaczonych dla klientów korporacyjnych oraz z segmentu firm i przedsiębiorstw.

Portfel kredytów CHF – rośnie liczba pozytywnie zakończonych mediacji

W III kwartale 2022 r. PKO Bank Polski kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Łączna liczba ugód zawartych do 30 września 2022 r. wyniosła 17 476, z czego 17 057 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz co szczególnie warto podkreślić 419 w toku postępowań sądowych. Dodatkowo, aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej, od początku uruchomienia programu ugód, bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. Ta propozycja cieszy się coraz większą popularnością, a w procesie ugodowym, w III kwartale, wybrało ją 79 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu.

Wymiana hrywien i działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę włączyła się w działania pomocowe, udzielając wielowymiarowego wsparcia uchodźcom. Bank zaoferował obywatelom Ukrainy pakiet udogodnień biznesowych: uprościł proces zakładania konta bankowego, do 30 września 2022 r. zostało dla nich otwartych prawie 323 tys. rachunków w specjalnej ofercie. Obywatele Ukrainy mogli liczyć również na szybkie i bezpłatne wydanie tymczasowej karty do konta, a także brak opłaty m.in. za prowadzenie rachunku i zlecenia przelewów zagranicznych do banków w Ukrainie. PKO Bank Polski, jako jedyny w Polsce umożliwił również wymianę hrywny na złote po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy. Program wymiany został zakończony 9 września. W jego ramach 103 tys. obywateli Ukrainy dokonało wymiany 728 mln UAH. Usługa dostępna była w 100 oddziałach banku. PKO Bank Polski wraz ze swoją Fundacją przekazał na działania pomocowe dla uchodźców 12 mln zł z budżetu Fundacji, oraz 8 mln zł pochodzących z dobrowolnych wpłat na konto Fundacji.

Prezentacja wyników PKO Banku Polskiego, plik PDF - żeby pobrać kliknij tutaj

Michał Zwoliński
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO oraz wyniki finansowe