Wszystkie oszczędności i inwestycje w jednym miejscu – Moje aktywa w iPKO

PKO Bank Polski uruchomił funkcję Moje aktywa, dostępną w ramach serwisu iPKO. Pozwala ona łatwo i szybko zapoznać się z posiadanymi produktami oszczędnościowymi oraz inwestycyjnymi.
około min czytania

Oferta PKO Banku Polskiego w zakresie produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych jest zróżnicowana. Środki można lokować w wiele instrumentów, począwszy od prostych kont oszczędnościowych i lokat terminowych, przez lokaty strukturyzowane, detaliczne obligacje Skarbu Państwa, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, po bezpośrednie inwestycje na giełdzie. Kapitał można rozłożyć w różnych produktach w zależności od oczekiwanego zysku w określonym okresie i poziomu akceptacji ryzyka związanego z daną formą oszczędzania czy inwestowania.

Mam konto w PKO Banku Polskim, Program Budowania Kapitału, trochę jednostek uczestnictwa funduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz kilkanaście detalicznych obligacji Skarbu Państwa – mówi Andrzej, student ekonomii z Poznania. – Fajnie, że to wszystko mogłem kupić zdalnie bez konieczności wizyty w oddziale, ale chcąc na bieżąco wiedzieć, ile mam zgromadzonych aktywów, muszę przeklikiwać się przez różne miejsca w serwisie i z kalkulatorem sumować dane z poszczególnych sekcji. Nie można zrobić jakiegoś integratora tych danych?

Słuchając podobnych opinii klientów PKO Bank Polski uruchomił w ramach serwisu iPKO funkcję Moje aktywa. Jest ona dostępna z poziomu dwóch zakładek: Oszczędności oraz Inwestycje. Po wybraniu funkcji Moje aktywa strona prezentuje w prosty i przejrzysty sposób wszystkie dodatnie salda (i ich sumę) produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych zakupionych za pośrednictwem PKO Banku Polskiego. Pozwala też sprawdzić salda rejestrów PPK i PPE prowadzonych przez fundusze PKO TFI (jeśli klient wyraził na to zgodę).

Korzystając z funkcji Moje aktywa w iPKO można przeglądać swoje aktywa na dwa sposoby, według:

  1. Grup produktów – składających się z produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, które dzielą posiadane aktywa na konta, lokaty, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, polisy i inne.
  2. Klas aktywów –­ wyszczególniamy wśród nich: gotówkę, obligacje, akcje oraz alternatywy (pozostałe).

Do zmiany sposobu prezentacji aktywów służy przycisk dropdown z rozwijaną listą wyboru. Na zestawieniu pojawia się także wykres kołowy prezentujący procentowy udział grup produktów lub klas aktywów.

Informacja o aktywach jest przygotowywana przez PKO Bank Polski w oparciu o najbardziej aktualne dane własne oraz przekazywane przez podmioty grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego: PKO TFI, PKO PTE, PKO Ubezpieczenia oraz Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Należy pamiętać, że w przypadku chęci korzystania z prezentacji sald z Biura Maklerskiego oraz rejestrów PPK i PPE niezbędne są stosowne zgody. Zgodę dotyczącą PPK i PPE można zarejestrować w serwisie iPKO lub oddziale, natomiast zgody w zakresie sald w Biurze Maklerskim mogą być wyrażone wyłącznie w oddziale.

Michał Urbaniak
Starszy specjalista w PK