Co wpływa na zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym?

Bez wyliczenia zdolności kredytowej nie jest możliwe zaciągnięcie zobowiązania w banku. Ten etap trzeba przejść w każdym przypadku, nawet jeśli jest się stałym klientem danego banku.
około min czytania

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Poszczególne banki w różny sposób wyliczają wskaźnik zdolności. Przypisują odmienne wagi dla różnych źródeł dochodów, przyjmują inne koszty życia, uwzględniają różnorodne parametry dodatkowe.

W jaki sposób banki przeprowadzają ocenę zdolności kredytowej?

Badanie zdolności kredytowej to proces, który w poszczególnych instytucjach przebiega w nieco inny sposób. Za każdym razem jednak bank przeprowadza:

  • analizę ilościową,
  • analizę jakościową.

Analiza ilościowa sprowadza się do przeanalizowania przez bank sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a więc porównania osiąganych miesięcznych przychodów i ponoszonych wydatków oraz oszacowania nadwyżki finansowej, która pozwoli mu na pokrycie przyszłych rat kredytu. Analizowane są wówczas następujące dane:

  • dochody (ich wysokość, ale także forma zatrudnienia – np. umowa o pracę, własna działalność itp.);
  • miesięczne koszty utrzymania (np. czynsz, opłaty za telefon itp.);
  • aktualny stan zadłużenia (np. z tytułu kart kredytowych, spłacanych kredytów, udzielonych poręczeń kredytów).

Analiza jakościowa to sprawdzenie danych niemierzalnych i opisowych, takich jak m.in. stan rodzinny, status mieszkaniowy, wykształcenie, wykonywany zawód. Są to dane, które wpływają na skłonność kredytobiorcy do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Warto też pamiętać, że przy liczeniu zdolności kredytowej dużą rolę odgrywa dotychczasowa, pozytywna historia kredytowa zarówno w banku, w którym będziemy ubiegać się o przyznanie kredytu jak i w innych instytucjach finansowych. Historia kredytowa, weryfikowana za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej („BIK”) to wszystkie dane dotyczące naszych dotychczasowych kredytów – aktualnie spłacanych oraz tych już spłaconych. Informacje o regularnie spłacanych zobowiązaniach wpływają na zwiększenie zdolności kredytowej.