Jak założyć firmę transportową wożącą towary za granicę?

Aby założyć firmę transportową przewożącą ładunki samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, należy spełnić szereg warunków. Zaczynając od dobrej reputacji przez odpowiednią zdolność finansową aż po odpowiednio wyposażoną bazę do obsługi aut.
około min czytania

Sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, a koszty działalności firmy przewozowej rosną, jeśli będzie ona przewozić ładunki na trasach międzynarodowych. Zanim zdecydujemy się na świadczenie tego typu usług, trzeba przede wszystkim wiedzieć, do jakich krajów zamierzamy wykonywać przewozy – czy będą to państwa należące do UE czy poza nią, ponieważ od tego będzie zależało, czy konieczne będą dalsze zezwolenia. Dobrze też znać już branżę i mieć w niej doświadczenie, gdyż międzynarodowy przewóz towarów to skomplikowana działalność, wymagająca szerokiej wiedzy i obycia. Trzeba też pamiętać, że przejeżdżając przez jakikolwiek inny kraj należy znać obowiązujące w nim prawo i zasady.

Jak założyć firmę transportową z pojazdami do 3,5 tony?

Jeśli zamierzamy założyć firmę, która będzie wykonywała przewozy samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (czyli busami, małymi ciężarówkami, transporterami), procedura będzie dużo prostsza niż w przypadku firm z flotą dużych samochodów transportowych. Jeśli chodzi o formę prawną – wszystkie możliwości są dozwolone (z wyjątkiem spółki partnerskiej z założenia przeznaczonej dla innego rodzaju działalności). Można więc założyć np. jednoosobową działalność gospodarczą, rejestrując ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a we wniosku wybierając numer PKD 49.41.Z. Od kwietnia 2022 r. pozwolenia będzie wymagał również przewóz towarów pojazdami powyżej 2,5 tony.

Jeśli sami będziemy zajmować się załadunkiem i transportem towaru, trzeba pamiętać, że kierowca wykonujący przewóz drogowy (zgodnie z art. 39j ust 1 ustawy o transporcie drogowym) podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym – co 5 lat, jeśli nie ukończył 60 lat i co 30 miesięcy po ukończeniu 60. roku życia. Jeśli z kolei kierowcą wykonującym dla nas przewozy będzie osoba spoza Unii Europejskiej, niezbędne będzie również świadectwo kierowcy.

Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej można założyć również spółkę (z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, etc.).

Podejmując decyzję o formie działalności, trzeba wziąć pod uwagę planowaną skalę i pamiętać, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w pełni odpowiada za nią swoim prywatnym majątkiem.

Jak założyć firmę transportową z pojazdami powyżej 3,5 tony?

Jeśli zdecydujemy się założyć firmę transportującą towary samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, trzeba będzie liczyć się z bardziej rozbudowaną i skomplikowaną procedurą rejestracji. Przede wszystkim należy spełnić szereg wymogów. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przewozu, członkowie zarządu, a także osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową zajmującą się transportem nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów i ochronie środowiska. Ponadto nie mogą być objęte zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Co więcej, przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą transportową musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, czyli dokument potwierdzający kwalifikacje i wiedzę niezbędną do wykonywania tego rodzaju działalności. Bez tego nie będzie możliwe uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej – niezbędnej, jeśli zamierzamy przewozić towary za granicę. Przedsiębiorcy muszą ponadto posiadać stałą siedzibę i bazę eksploatacyjną, czyli miejsce, gdzie będzie można dokonywać załadunku, przeładunku towarów, a także konserwacji lub naprawy samochodów. Firma przewozowa musi również spełnić wymóg odpowiedniej zdolności finansowej, która ustalona została na równowartość 9 tys. euro na pierwszy samochód i 5 tys. euro na każdy następny, którego masa przekracza 3,5 tony. A także 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita mieści się w przedziale 2,5-3,5 tony.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby przewozić towary za granicę?

Jeśli zamierzamy wykonywać międzynarodowy transport, konieczne będzie posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a następnie uzyskanie licencji wspólnotowej. Pozwala ona na przewożenie towarów na terenie państw UE lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Jeśli ją posiadamy, możliwe jest również przewożenie ładunku z tranzytem przez państwo trzecie. Licencja wspólnotowa potrzebna będzie również wtedy, gdy transport będzie odbywał się z kraju członkowskiego do kraju trzeciego – niezależnie od państw tranzytowych. Jest ona również konieczna, jeśli towary będziemy przewozić z kraju nie należącego do UE i do kraju spoza UE, ale za to z tranzytem przez kraj UE lub EFTA. Wniosek o wydanie licencji wspólnotowej należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Jeśli nie planujemy wykonywać transportów międzynarodowych regularnie, można skorzystać również z zezwolenia dwustronnego (loco), uprawniającego do wykonania jednego przewozu tam i z powrotem pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie, bądź zezwolenia tranzytowego uprawniającego do wykonania jednego przewozu tam i z powrotem przez terytorium danego kraju. Inną możliwością jest uzyskanie zezwolenia ogólnego, dającego prawo do wykonania albo przewozu dwustronnego albo tranzytowego.

Na terenie krajów UE możliwy jest również transport kabotażowy, czyli wykonywany w kraju niebędącym siedzibą firmy. Konieczne jest jednak posiadanie licencji transportowej lub międzynarodowej licencji transportu drogowego. Przewozy kabotażowe podlegają przepisom kraju, w którym się odbywają.

Dodatkowym obostrzeniom podlega transport ładunków niebezpiecznych, regulowany na terenie UE konwencją ADR. Na jego wykonanie należy mieć zezwolenie, towar musi być odpowiednio zabezpieczony, by nie stwarzał zagrożenia dla środowiska i ludzi. Kierowca, a także osoby obsługujące ładunek, muszą zachować szczególną ostrożność i być odpowiednio przeszkolone. W liście przewozowym muszą znaleźć się wszystkie informacje dotyczące ładunku, a samochód i naczepa, które wykorzystywane są do transportu, muszą być odpowiednio oznakowane.

Koszty założenia firmy transportowej

Żeby otworzyć działalność transportową, trzeba mieć nie tylko specjalistyczne samochody o odpowiedniej ładowności. Niezbędna będzie również dobrze wyposażona baza eksploatacyjna z miejscem na postój i ewentualną naprawę bądź konserwację aut. Co więcej, trzeba będzie spełnić niemałe wymogi i wykazać zdolność finansową – 9 tys. euro na pierwszy samochód i 5 tys. euro na każdy następny pow. 3,5 tony i po 900 euro za każdy o wadze 2,5-3,5 tony. Na jakie jeszcze koszty trzeba się przygotować? Trzeba będzie zapłacić za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, które kosztuje 1 tys. zł + 100 zł za każdy samochód, do tego – jeśli zamierzamy regularnie wozić towary za granicę – dojdzie koszt licencji wspólnotowej – w zależności od okresu ważności jej cena to 4 tys. zł lub 8 tys. zł (plus dodatkowo 10 proc. za każdy pojazd zgłoszony we wniosku). Oprócz opłat za pozwolenia, trzeba będzie również doliczyć koszt winiet, parkingów czy ewentualnych noclegów dla kierowców.

Założenie firmy transportowej krok po kroku – skąd wziąć pieniądze?

Firmy transportowe nie mogą starać się o unijne dotacje na zakup samochodów, mogą natomiast poszukiwać innego rodzaju dotacji krajowych, np. na rozwój firmy, które nie wykluczają finansowania tego typu wydatków. Jeśli jednak uzyskanie dotacji nie będzie możliwe, pomocne mogą okazać się usługi bankowe. PKO Bank Polski oferuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, nie tylko rozwijających, ale również rozpoczynających swoją działalność. Firmy mogą więc skorzystać z oferty leasingu aut lub z kredytu inwestycyjnego.

Dobry stan techniczny samochodów to w przypadku firmy transportowej niezwykle istotna kwestia. Dlatego warto dbać o flotę i w miarę możliwości wymieniać auta na nowsze, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko kosztownych – szczególnie za granicą – awarii. Istotne jest również, by samochody spełniały wymogi ekologiczne, które w wielu krajach UE są bardziej restrykcyjne niż w Polsce. Niektóre miasta określają na przykład maksymalny wiek auta, które może do niego wjechać, bądź kontrolują emisje spalin.