(Biznes)plan to podstawa!

Pomoże działać w konkurencyjnym otoczeniu, zarządzać firmą, ułatwi także pozyskanie dotacji unijnych i rządowych, kredytów bankowych oraz innych form dofinansowania (jak np. wsparcia od tzw. aniołów biznesu). Biznesplan w największym skrócie ma pokazać, czy opłaca się założyć firmę lub w nią zainwestować.
około min czytania
 

Jak wygląda biznesplan

Biznesplan to dokument, który przygotowuje się, by przeanalizować i uzasadnić założenie i realizację danego przedsięwzięcia biznesowego. W zależności od rodzaju planowanej działalności, a także adresata, biznesplany mogą się między sobą różnić. W podstawowym zakresie zawierają jednak kilka wspólnych elementów: streszczenie, opis firmy, charakterystyka produktu i inwestycji, analiza rynku i konkurencji, analiza finansowa, kadry i pracownicy oraz marketing i reklama.

Biznesplan krok po kroku 

1. Streszczenie biznesplanu – to wprowadzenie, które najlepiej napisać na końcu. Przedsiębiorca odpowiada w nim na pytanie „dlaczego chcę założyć firmę?”. Ten element w syntetyczny sposób ma pokazać pomysł na biznes i uzasadnić go rynkowo, opisać działalność, przedstawić produkt, strategię i najważniejsze dane finansowe.

2. Opis firmy – charakterystyka przedsiębiorstwa to ważny element, bo już na samym początku ma zachęcić potencjalnego inwestora (bank, organ przyznający dotacje, itp.) do dalszej lektury dokumentu.

Ten element powinien zawierać:

  • nazwę, dane teleadresowe i logo
  • formę prawną działalności – warto dobrze się zastanowić i wybrać taką, która będzie najkorzystniejsza ze względu na branżę, wielkość firmy oraz koszty jej prowadzenia. Może to być indywidualna działalność gospodarcza osób fizycznych, spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • informacje o właścicielach
  • posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia i zasoby (materialne, ludzkie, doświadczenie) oraz schemat organizacyjny
  • syntetyczne określenie misji i głównych celów działalności firmy, w bliższej i dalszej perspektywie. Misja to rola firmy, jaką spełnia wobec otoczenia, a wizja dotyczy tego, jak firma ma wyglądać w przyszłości

3. Charakterystyka produktu lub usługi – tutaj należy opisać, co zamierzamy w ramach działalności sprzedawać. Opis zawiera też informacje na temat tego, jak produkt/usługa będzie się wyróżniać na tle konkurencji, prognozowany udział w rynku, cykl życia produktu, koszt wytworzenia i technologię (jeśli posiadamy patenty i prawa autorskie, także należy je wymienić), ceny oraz ceny konkurencji, zdjęcia produktu (w załączniku). Warto wykorzystać dane liczbowe czy wyniki badań. Opisujemy też strategię sprzedaży i dystrybucji, czyli kwestie logistyczne (jak produkt będzie sprzedawany, gdzie i jak będzie go można kupić) oraz przedstawiamy partnerów handlowych i usługi posprzedażowe, jak serwis, gwarancje i zwroty. Z tym elementem łączy się charakterystyka inwestycji, w której przedsiębiorca powinien zawrzeć m.in. informacje o potencjalnych dostawcach i wykonawcach oraz planowane źródła finansowania i jego harmonogram.

4. Analiza rynku – jest niezbędna, by odpowiedzieć na pytanie, czy warto założyć firmę. W biznesplanie opisuje ona, w jakim otoczeniu będzie działać przedsiębiorca. Powinna zawierać charakterystykę branży, opis jej obecnej sytuacji i prognozy dotyczące rozwoju. Pokazuje konkurencję i przewagi nad nią, przewidywany udział w rynku, popyt na produkt/usługę, docelową grupę klientów, a także mocne strony biznesu oraz możliwe ryzyka i zagrożenia dla działalności.

Rynek można analizować za pomocą ogólnie dostępnych danych z instytucji państwowych (GUS) lub międzynarodowych (Eurostat), banków czy firm badawczych, gdzie można znaleźć szczegółowe, płatne raporty na temat poszczególnych branż. Wśród narzędzi można wymienić analizę SWOT, która opisuje cztery czynniki: mocne strony (Strenghts), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats). Do analizy rynku można też przeprowadzić bądź zlecić przeprowadzenie sondażu/ankiety.

5. Strategia marketingowa – dotyczy istotnej dla sukcesu firmy kwestii: pozyskania klientów. Strategia marketingowa to opis rodzajów działań promocyjnych, jakie przedsiębiorca chce zastosować, by dotrzeć do klientów, przy czym należy dostosować je do określonej wcześniej grupy docelowej. W tym miejscu trzeba też ustalić zakładane wydatki na reklamę, marketing i działania z zakresu public relations.

6. Zarządzanie i pracownicy – w tej części biznesplanu określamy zakładane zatrudnienie, a także strukturę organizacyjną firmy, politykę kadrową i płac oraz zarządzania. Część ta zawiera opis kwalifikacji kadry pracowniczej i kierowniczej, podziału obowiązków, wysokość wynagrodzeń, szkoleń i zasad przyznawania premii, a także rodzajów zawieranych umów z pracownikami.

7. Analiza finansowa – to jeden z najważniejszych elementów biznesplanu, a w przypadku pozyskiwania inwestora kluczowy. Analiza finansowa powinna opierać się na rzetelnych i wiarygodnych danych. W największym skrócie pokazuje opłacalność biznesu. Przedstawia spodziewane przychody i koszty, długi i zobowiązania, planowane inwestycje oraz źródła finansowania. Składa się z rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych (tzw. cash flow) w formie tabelek. Jeśli szukamy inwestora, w analizie finansowej należy też opisać, jakiej wysokości wsparcia potrzebujemy oraz wyjaśnić, na co pieniądze zostaną przeznaczone. Warto pokazać, w którym momencie firma zacznie na siebie zarabiać (przekroczenie progu rentowności) oraz jakiego zwrotu z kapitału można oczekiwać, a także jakie będą potrzeby dotyczące finansowania w przyszłości.

Jak napisać dobry biznesplan?

Stworzenie dobrego biznesplanu to wyzwanie wymagające starannego przygotowania i wiedzy m.in. z zakresu rachunkowości. Podstawa dobrego biznesplanu to rzetelna analiza rynku, potrzeb klientów oraz otoczenia konkurencyjnego. Biznesplan nie może obejść się też bez możliwie jak najbardziej szczegółowego planu finansowego i harmonogramu rozwoju firmy, najlepiej w perspektywie kilku lat. Można napisać go samodzielnie, ale warto skonsultować pewne kwestie, szczególnie dotyczące analizy finansowej, np. z księgowym. Są też dostępne wzory, które publikują instytucje przydzielające dotacje ze środków unijnych. Przyszły przedsiębiorca może także skorzystać z usług firm doradczych i zamówić biznesplan przygotowany przez specjalistę. Koszt takiej usługi waha się od 2-3 tys. zł nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.