#PowerB@nk. INFOGRAFIKA. Koszty założenia działalności gospodarczej

Decydując się na założenie działalności gospodarczej, należy wziąć pod uwagę początkowe koszty z tym związane – również administracyjne. Ich wysokość jest uzależniona od rodzaju działalności oraz przyjętej formy prawnej.
około min czytania
 

Założenie firmy – koszty

To, czy i ile będziemy musieli przeznaczyć na opłaty administracyjne, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej, zależy od jej rodzaju. Jeśli zdecydujemy się na jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów – wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny.

Inaczej jest w przypadku rejestracji spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Tu najpierw trzeba ponieść koszt usług notarialnych związanych z założeniem spółki, a następnie koszt jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (500 zł). Dodatkowo trzeba jeszcze przygotować 100 zł w ramach opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku spółek konieczne jest również posiadanie kapitału zakładowego – dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości co najmniej 5 tys. zł, spółki komandytowo-akcyjnej – 50 tys. zł, a spółki akcyjnej – 100 tys. zł.

Oprócz opłat administracyjnych musimy liczyć się z kosztami związanymi z wynajmem lokalu, zakupem niezbędnego sprzętu, maszyn, oprogramowania oraz kosztem uzyskania odpowiednich pozwoleń i licencji (jeśli nasza działalność jest regulowana).

Założenie firmy a ZUS – ile wynosi na początku prowadzenia działalności i w późniejszych latach?

Przedsiębiorcy otwierający po raz pierwszy jednoosobową działalność gospodarczą (lub jeśli prowadzili ją w przeszłości, ale od jej zamknięcia minęło już 5 lat) są uprawnieni do opłacania preferencyjnych stawek ZUS przez pierwsze 24 miesiące. Przedsiębiorca korzystający z ulgi płaci w 2021 r. składki w wysokości 647,59 zł bądź 627,01 zł jeśli nie zdecydował się na opłacanie składki chorobowej.  

Ponadto na początku działalności można skorzystać z ulgi na start, która zwalnia z konieczności płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i na Fundusz Pracy przez pełnych 6 miesięcy. Należy jedynie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki na to ubezpieczenie – w wysokości ustanowionej na rok 2021 – 381,81 zł.  

Czy opłaca się zostać płatnikiem VAT?

Zobowiązani do rejestracji i rozliczania podatku VAT są przedsiębiorcy, którzy przekroczą limit sprzedaży na poziomie 200 tys. zł rocznie bądź prowadzą sprzedaż objętą VAT. W innym przypadku decyzja o zostaniu płatnikiem VAT jest dobrowolna. Status VAT-owca jest korzystny w relacjach biznesowych (B2B), jeśli nasi kontrahenci również są płatnikami VAT. Pozwala to pomniejszać podatek należny od podatku naliczonego i tym samym część pieniędzy zostaje w kieszeni przedsiębiorcy.

Status VAT-owca wiąże się jednak z koniecznością wypełniania dodatkowych obowiązków. Trzeba pamiętać również, że koszt naszych towarów czy usług (powiększony o VAT) będzie mniej konkurencyjny niż w przypadku osób nie będących płatnikami VAT.

Jaki sposób rozliczania podatku dochodowego wybrać?

Podatek dochodowy PIT dotyczy wszystkich prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników. W zależności od skali prowadzonej działalności do wyboru mamy opodatkowanie: na zasadach ogólnych – skala podatkowa 17 proc. lub 32 proc. (po przekroczeniu dochodu 85 528 zł), podatek liniowy 19 proc. (niezależnie od dochodu), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (od 2 do 20 proc. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) i kartę podatkową (stawkę na rok ustala naczelnik właściwego urzędu skarbowego w zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności).

Z kolei spółki, które mają osobowość prawną, płacą podatek dochodowy od osób prawnych CIT. Podatek ten wynosi 19 proc. lub 9 proc. (niższa stawka dla małych podatników i tych, którzy rozpoczynają działalność w roku jej rozpoczęcia). Podatnicy CIT są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawa przewiduje również inne stawki podatkowe uzależnione od źródła przychodu i lub rodzaju podatnika

Jakie są koszty zatrudnienia pracowników?

Koszty zatrudnienia pracowników zależą od skali prowadzonej działalności, jej rodzaju i umów, na podstawie których będą zatrudnieni. Wynagrodzenie to większość, ale nie całość wydatków, jakie składają się na koszt pracownika w firmie. Pracodawca musi bowiem opłacić również część składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy.

W 2021 r. minimalna płaca to 2,8 tys. zł brutto. Jej wysokość ma wpływ na minimalną stawkę godzinową, wielkość świadczeń pracowniczych, wysokość dodatku za pracę w nocy i ewentualne odprawy.

Z pracownikami można zawrzeć umowę na okres próbny, na czas określony (w tym umowę na zastępstwo), umowę na czas nieokreślony, umowę zlecenie, o dzieło, o pracę nakładczą oraz o pomocy przy zbiorach. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych rodzajów umów znajdują się w serwisie biznes.gov.pl.

Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, możemy z kolei liczyć na dofinansowanie m.in. do jego wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szczegóły programu również dostępne są na stronie PFRON.

Czy potrzebuję pozwolenia, licencji i zezwolenia?

Przed podjęciem decyzji o założeniu działalności gospodarczej trzeba sprawdzić, czy jej prowadzenie nie wymaga posiadania dodatkowych zezwoleń, takich jak na przykład licencja czy koncesja. Należy też upewnić się, że działalność nie jest regulowana. W serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców znajdują się przykładowe zawody wymagające koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestrów. Każde zezwolenie czy wpis do rejestru może wiązać się z dodatkowymi kosztami, których wysokość warto wcześniej sprawdzić.

PKOInfa_02_Koszty zalozenia dzialalnosci kopia-v2.jpg