Grupa PKO Banku Polskiego wspiera transformację energetyczną Polski

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. Bank w 2020 r. rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach której zawiera nowe transakcje finansujące OZE. Na początku 2021 r. został pierwszym uczestnikiem funduszu utworzonego przez PKO TFI zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energii Odnawialnej. Grupa w 2020 r. o 32 proc. obniżyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność, a w lutym 2021 r. po raz pierwszy w swojej historii otrzymała białe certyfikaty.
około min czytania
 

– PKO Banku Polski wykorzystał czas niższej aktywności gospodarczej na prace nad wsparciem transformacji energetycznej Polski i ograniczeniem negatywnego wpływu działalności grupy na środowisko naturalne. Ograniczyliśmy emisję CO2 generowaną przez spółki grupy, wdrożyliśmy ocenę w zakresie ESG do procesu kredytowego dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizowaliśmy politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Na początku 2021 r. PKO Bank Polski wspólnie z PKO TFI uruchomił fundusz PKO Energii Odnawialnej FIZAN, w który bank zainwestuje docelowo nawet 500 mln zł – powiedział Rafał Antczak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego

ESG w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski śledzi postępujące zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka i jest świadomy odpowiedzialności ciążącej na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego. Dlatego w 2020 r. uruchomił projekt ESG, którego celem jest m.in. monitorowanie i ograniczanie negatywnego wpływu działalności grupy na środowisko. Bank ogranicza swój bezpośredni wpływ na środowisko oraz dostosowuje swoje polityki kredytowe dla poszczególnych sektorów gospodarki tak, aby motywować do tego także swoich klientów. Uruchomił również dedykowany serwis, w którym zainteresowane osoby mogą śledzić aktualne działania banku w zakresie ESG.

Wyraźny spadek emisji CO2 w 2020 r.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2020 r. ograniczyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność operacyjną o 32 proc. W 2019 r. emisje bezpośrednie (na skutek zużycia paliw w pojazdach i budynkach) oraz emisje pośrednie (na skutek zakupu energii elektrycznej i cieplnej) wynosiły 114,5 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. W 2020 r. emisje zostały ograniczone do 77,9 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. W tym czasie zużycie energii w grupie spadło o 7,8 proc, wyraźnie zmniejszyły się także wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. W 2019 r. na każdego klienta banku przypadała emisja blisko 11 kg CO2, podczas gdy w 2020 r. było to już niespełna 7,5 kg. CO2.

Przyczyniło się do tego przyśpieszenie cyfryzacji działalności grupy, która umożliwiła szybsze przenoszenie relacji z klientami do świata cyfrowego. Na spadek emisji w dużym stopniu wpłynęło też pozyskanie przez bank gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych. Gwarancjami pochodzenia objęte zostało 73,3 GWh z 81,5 GWh zużytych w 2020 r. W ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pomogły też projekty modernizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. Za realizację jednego z nich, bank w lutym 2021 r. po raz pierwszy w swojej historii otrzymał białe certyfikaty, które sprzedał za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

Ocena ryzyk ESG częścią procesu kredytowego

PKO Bank Polski rozpoczął także uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych. Wdrożył system mapowania klientów korporacyjnych, który umożliwia najpierw szybką wstępną analizę ryzyk ESG, a następnie dogłębne rozpoznanie ryzyk środowiskowych wynikających z działalności poszczególnych klientów. Rezultaty oceny ryzyk ESG znajdują odzwierciedlenie w materiałach kredytowych i mają wpływ na warunki podjętej decyzji kredytowej.

System mapowania ryzyk ESG pozwala wskazywać projekty niespełniające coraz wyższych wymogów środowiskowych i społecznych. Dzięki niemu bank może wspierać finansowanie zrównoważonych środowiskowo i odpowiedzialnych społecznie projektów równocześnie poprawiając jakość portfela kredytowego, gdyż nierozpoznane w porę ryzyko ESG Klienta może stać się ryzykiem kredytowym Banku.

Bank otwarty na finansowanie OZE

Grupa chętnie finansuje inwestycje w OZE. W 2020 roku wdrożyła Politykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), która wychodzi naprzeciw potrzebie wspierania środowiska naturalnego, zapobiegania globalnym zmianom klimatu oraz transformacji gospodarki Polski w stronę zero emisyjności. Celem tej polityki jest sukcesywne zwiększanie udziału grupy w finansowaniu OZE. Polityka określa preferowane kierunki rozwoju portfela kredytowego w segmencie OZE. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków.

Poza udzielaniem kredytów na rozwój OZE (bilateralnych oraz w konsorcjach z innymi bankami), PKO Bank Polski będzie angażował się także kapitałowo w tego typu projekty. W tym celu na początku 2021 r. PKO TFI we współpracy z bankiem uruchomiło nowy fundusz PKO Energii Odnawialnej – FIZAN. Polityka inwestycyjna funduszu przewiduje nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych zlokalizowanych na terenie Polski. Pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować w funduszu docelowo nawet 500 mln zł i w ten sposób zwiększyć swój udział w transformacji sektora energetycznego.

Ograniczenie finansowania sektorów wysokoemisyjnych

Bank ogranicza finansowanie sektorów wysokoemisyjnych. Na koniec 2019 r. zaangażowanie bilansowe banku związane z branżami określanymi jako zielone wynosiło 0,98 proc. sumy bilansowej wobec zaledwie 0,52 proc. zaangażowania w sektory wysokoemisyjne. Zaktualizowana w 2020 r. polityka kredytowa banku dla sektora energii wysokoemisyjnej zaostrzyła kryteria finansowania oraz objęła szerszy zakres przedsiębiorstw, w tym działających w branżach okołowęglowych. Zakłada też brak nowych zaangażowań w sektor wydobywczy węgla kamiennego i brunatnego. Konsekwencją jej stosowania jest stopniowa redukcja zaangażowania w te sektory.

W obowiązujących politykach kredytowych bank przyjął też strategię redukcji zaangażowania w przypadku działalności objętych Dyrektywą UE dotyczącą plastików oraz ostrożne podejście do branż górnictwa ropy naftowej i gazu czy produkcji chemikaliów, wyrobów chemicznych i wyrobów z gumy. Ostrożne podejście odzwierciedlone jest m.in. w rozpoznaniu spełnienia norm środowiskowych i wpływu na otoczenie oraz ocenie modelu biznesowego w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu.

Przyjęta polityka kredytowa wobec branż wysokoemisyjnych jest spójna i uwzględnia wszystkie aspekty ich funkcjonowania, nie pomijając żadnych elementów łańcucha współzależności tych branż. Istotnym jej elementem jest również angażowanie się przez bank w transformację energetyczną, aby podmioty funkcjonujące w branżach wysokoemisyjnych mogły poprawić swoją efektywność energetyczną oraz poprawić swój miks energetyczny wdrażając rozwiązania niskoemisyjne i energooszczędne.

Coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska w ofercie banku

PKO Bank Polski oferuje także coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska. W swojej ofercie ma m.in. kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czy Ekopożyczkę na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Klientom korporacyjnym bank oferuje z kolei gwarancje Biznesmax z BGK, które mogą posłużyć do zabezpieczenia kredytów przeznaczonych na inwestycje proekologiczne.

Także spółki grupy swoją ofertą wspierają ochronę środowiska. PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym oferują „zieloną hipotekę”, gdzie na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości, klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego „Własny Kąt”. PKO Leasing oferuje przedsiębiorcom leasing lub dedykowaną pożyczkę na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych, a PKO TFI posiada w swojej ofercie fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny”.

Grupa Kapitałowa Banku jest również aktywna w zakresie pozyskiwania „zielonego” finansowania z rynku. PKO Bank Hipoteczny w 2019 r. jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce wyemitował zielone listy zastawne. PKO Bank Polski ma z kolei doświadczenie w przeprowadzaniu emisji zielonych obligacji dla Skarbu Państwa.

Szymon Pinderak
Komunikacja rozwoju Grupy Kapitałowej PKO
oraz wyników finansowych