Jak założyć firmę recyklingową?

W kwestii odpadów dąży się do gospodarki o obiegu zamkniętym – chodzi o to, żeby odpady na wysypiska trafiały w ostateczności i w jak największym stopniu były przetwarzane i wykorzystywane powtórnie. Nowe unijne przepisy zwiększają obowiązki dotyczące przetwarzania odpadów, co może sprawić, że zapotrzebowanie na usługi recyklingowe wzrośnie. Zakładanie tego typu działalności wiąże się jednak z wieloma formalnościami.
około min czytania
 

Czy warto zakładać firmę recyklingową? 

W połowie 2018 r. w życie weszły nowe przepisy regulujące gospodarkę odpadami w Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi, Europa ma przechodzić na gospodarkę o obiegu zamkniętym. By to osiągnąć, państwa unijne mają stopniowo zwiększać ponowne wykorzystanie i recykling odpadów. Wydaje się więc, że jeszcze przez wiele lat nie powinno być problemu z popytem na usługi recyklingowe. Do 2025 r. przynajmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno być poddawanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 proc., a do 2035 roku – do 65 proc. Składowanie odpadów komunalnych ma zaś zostać ograniczone do maksymalnie 10 proc.

Jak zarobić na odpadach – koszty założenia firmy

Założenie firmy recyklingowej może wiązać się ze sporymi kosztami. Konieczne są środki na zakup pojazdów do odbioru odpadów, wyposażenie sortowni czy zakładu przetwarzania odpadów, zakup lub dzierżawę terenu, na którym będą składowane śmieci, a do tego dochodzą jeszcze takie koszty, jak niezbędne zezwolenia (zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów – 616 zł). Warto więc próbować uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych.

Dotacje na otwarcie firmy recyklingowej

Szeroko rozumiana ochrona środowiska to obszar, w którym można otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki lub dotacji na recykling tworzyw sztucznych, samochodów czy segregację odpadów. W tym celu można sprawdzić aktywne programy unijne z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, warto też sprawdzić możliwość dofinansowania inwestycji innowacyjnych.

Wsparcia można szukać zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i w ramach programów regionalnych. Informacje dostępne są w ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, a także na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Lista programów, w ramach których można starać się o dofinansowanie, znajduje się także na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Na lata 2020-2022 prowadzony jest nabór wniosków na program Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (w tym Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów). Terminy są aktualizowane na bieżąco.

Zakładamy firmę recyklingową – wybór typu materiału do przetwarzania

Przetwarzanie odpadów dotyczy procesów ich demontażu lub segregacji, a następnie odzysku (w tym zawiera się recykling) i unieszkodliwiania (spalania lub składowania). Przed decyzją o założeniu firmy warto sprawdzić, jakie przedsiębiorstwa już funkcjonują w tej branży w okolicy. Po przeprowadzaniu rozeznania rynkowego możesz skupić się np. wyłącznie na transporcie lub segregacji i współpracować w procesie przetwarzania odpadów z innymi firmami. Warto rozważyć też przetwarzanie konkretnego typu odpadów i znaleźć niszę, w której nie ma zbyt dużej konkurencji. Możliwości jest bardzo dużo, w tym: segregacja odpadów komunalnych, spalarnia śmieci, recykling makulatury, puszek aluminiowych, przetwarzanie akumulatorów, sprzętu elektronicznego czy odpadów medycznych.

Jak założyć firmę recyklingową – konieczne formalności i pozwolenia 

Przy zakładaniu firmy recyklingowej trzeba załatwić sporo kwestii formalnych. W każdym przypadku to: zezwolenia, zgody innych służb (jak inspekcje sanitarne) i decyzja środowiskowa.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Wydaje je starosta na nie dłużej niż 10 lat. Wyjątkiem są odpady niebezpieczne lub umieszczane w wyrobiskach – w tym przypadku zezwolenie wydaje marszałek województwa. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być potrzebny szereg dokumentów (takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach czy instrukcja obsługi instalacji lub urządzenia).

Zezwolenie na zbieranie odpadów. Wydaje je starosta lub prezydent miasta w przypadku miasta na prawach powiatu. Jeśli działalność wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, można złożyć wniosek o jedno łączne zezwolenie – do marszałka województwa. Jeśli zbiórka ma się odbywać na terenie zamkniętym, po zezwolenie należy się zwrócić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Wśród dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów jest tytuł prawny do terenu, na którym odbywać się ma magazynowanie odpadów. Tutaj warto pamiętać, że nie na każdym terenie można to robić – składowanie, utylizowanie i przetwarzanie śmieci musi być dopuszczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego zanim zdecydujemy się na kupno czy dzierżawę działki pod działalność recyklingową, trzeba uzyskać wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego w urzędzie gminy.

Oba zezwolenia można stracić w przypadku działania niezgodnego z tym zezwoleniem lub naruszenia ustawy o odpadach. W takim przypadku przez 2 lata nie zostaną wydane nowe zezwolenia.

Na niektóre instalacje, mogące powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska, potrzebne są dodatkowe uprawnienia, np. pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Konieczne może być uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Warto też postarać się o unijne certyfikaty środowiskowe.

Odrębne, szczegółowe zasady regulują też prowadzenie zakładu utylizacji pojazdów, komercyjnego zakładu oczyszczania miasta i firmy wywożącej nieczystości stałe. Decydując się na tego typu działalność trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenia, a także spełniać wymogi dotyczące np. odpowiedniego sprzętu do transportu (pojazdy asenizacyjne) czy miejsc do mycia pojazdów. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w odpowiednich odnośnikach w serwisie biznes.gov.pl.

Wpis do rejestru. Żeby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek do marszałka województwa. Równocześnie nadawany jest numer rejestrowy, którym zakład posługuje się w kontaktach z klientami. Od 24 stycznia 2018 r. rejestr przedsiębiorców zajmujących się przetwarzanie odpadów działa pod nazwą rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

Prowadzenie firmy recyklingowej – o czym warto pamiętać

Gwarancją sukcesu firmy recyklingowej będzie dobry biznesplan przygotowany po dokładnym rozpoznaniu lokalnego rynku. Firmy recyklingowe zwykle zajmują się fragmentami tej szerokiej branży, trzeba więc znaleźć partnerów biznesowych, którzy będą dla naszego przedsiębiorstwa odbiorcami lub dostawcami odpadów. W przypadku odpadów komunalnych (wywóz śmieci), władze gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) organizują przetargi na takie usługi.

Warto pamiętać o tym, by każde przyjęcie odpadów potwierdzać na karcie przekazania odpadów oraz wystawiać dokument potwierdzający odzysk lub recykling.

Chcesz założyć firmę recyklingową – jaką formę działalności gospodarczej wybrać 

Przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy prawnej dla zakładów przetwarzania odpadów. Możemy więc wybrać dowolną formę – jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną – wtedy rejestrujesz działalność gospodarczą w CEIDG (można to zrobić w serwisie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego), a także jako spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną – w tych przypadkach rejestracji dokonuje się w KRS.

Są pewne wyjątki. W przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon i olejów smarowych, musi być to spółka akcyjna utworzona przez producentów lub wprowadzających te produkty z kapitałem zakładowym minimum 5 mln zł dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub 1 mln zł dla zużytych opon i olejów smarowych. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, a także stacja demontażu pojazdu lub punkty ich zbierania mogą stanowić działalność gospodarczą prowadzoną w dowolnej formie, poza spółką partnerską.