#tarczafinansowa – zobacz, jakie wsparcie czeka na twoją firmę

Tarcza finansowa już działa. To kolejny etap pomocy dla firm, które ucierpiały w wyniku ograniczenia działalności wskutek pandemii koronawirusa w Polsce. Przedsiębiorstwa te otrzymały w pierwszym etapie tzw. tarczy antykryzysowej pomoc ze strony ZUS oraz Urzędów Pracy. Teraz mogą liczyć na realne finansowe wsparcie oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju, Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PARP.
około min czytania

Pomoc finansowa przygotowana dla firm borykających się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią jest uzupełnieniem dla działającej już od kilku tygodni tarczy antykryzysowej.

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

To program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających przynajmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (uruchomienie programu dla największych podmiotów ma nastąpić w przyszłym tygodniu).

Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorców. Do mikrofirm trafi pomoc o wartości 25 mld zł, do małych i średnich – 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw w sumie kwota 25 mld zł, w ramach 3 rodzajów wsparcia. Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

Rodzaj pomocy PFR

Wsparcie w ramach programu może przyjąć różne formy. Zaproponowano m.in. obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności, przystępowanie do spółek osobowych oraz udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń.

W ofercie znalazły się również subwencje, które mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem nabycia innego przedsiębiorcy) lub przedterminową spłatę kredytów (nie może ona wynieść więcej niż 25 proc. wartości subwencji). Pieniądze nie mogą zostać przeznaczone na rozliczenia z podmiotami powiązanymi (płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem).

Tarcza dla największych przedsiębiorstw składa się z trzech rodzajów pomocy: tarczy płynnościowej o wartości 10 mld zł, tarczy finansowej o wartości 7,5 mld oraz tarczy kapitałowej w postaci finansowania inwestycyjnego (również 7,5 mld zł).

Wielkość wsparcia PFR

Wysokość wsparcia zależy od tego, jak bardzo firma ucierpiała w kryzysie oraz ilu pracowników zatrudnia.

  • Maksymalna pomoc dla mikrofirm wyliczana jest w oparciu o liczbę zatrudnionych pracowników i poziom spadku przychodów firmy. Może ona wynieść od 12 tys. zł do nawet 324 tys. zł.
  • W odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, wysokość wsparcia stanowić będzie 4, 6 lub 8 proc. przychodów w 2019 r. – w zależności od poziomu ich spadku w związku z pandemią, w porównaniu do wartości w analogicznym okresie roku 2019. Maksymalna wartość subwencji to 3,5 mln zł.
  • W przypadku dużych przedsiębiorstw pomoc wyceniana jest indywidualnie.

Warunki umorzenia wsparcia finansowego PFR

Pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju w postaci subwencji jest częściowo bezzwrotna. Gdy chodzi o mikrofirmy, zwrotowi podlega 25 proc. wypłaconej kwoty. Pozostałych 75 proc. może zostać umorzone w przypadku utrzymania zatrudnienia na poziomie z 31 grudnia 2019 r. Jeśli firma zakończy działalność przed upływem 12 miesięcy od udzielenia wsparcia, zwrot obejmuje całą wartość pomocy. W sektorze MŚP umorzeniu może podlegać również 75 proc. subwencji, a poziom umorzenia uzależniony jest od wysokości straty gotówkowej na sprzedaży, a także utrzymania zatrudnienia.

Jak ubiegać się o wsparcie z PFR

Wnioski o subwencję PFR są już dostępne za pośrednictwem PKO Banku Polskiego. Na stronach Banku można znaleźć wzór, a dokumenty złożyć należy bezpośrednio w serwisach internetowych iPKO oraz iPKO biznes dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Gospodarstwa Krajowego też wspomaga polski biznes

W ramach pakietu pomocy finansowej uruchamiane są specjalne rozwiązania, które BGK przygotowało we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Systemy gwarancji BGK:

  1. Gwarancje Biznesmax dla mikro-, małych i średnich firm to bezpłatna gwarancja udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Program pomocowy umożliwia objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie. Kredyty będzie uruchamiane na prostszych zasadach – bez potrzeby przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych. Do końca 2021 r. wydłużono okres obowiązywania 5-proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu.
  2. Gwarancje de minimis dla mikro-, małych i średnich firm – to zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. W ramach programu pomocowego zwiększony został zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu, wydłużono okres gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego oraz umożliwiono przeznaczenie kredytu na finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych – mają wspomóc akcję kredytową ze strony banków w celu zapewnienia płynności polskim przedsiębiorcom, a łączna wartość pomocy może sięgnąć nawet 100 mld zł. Tymi gwarancjami będzie można zabezpieczać kredyty, dla których umowy były zawierane po 1 marca 2020 r.

 BGK proponuje przedsiębiorcom również dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspomaga bieżące finansowanie firm

 W ramach tzw. tarczy ARP przygotowało trzy rodzaje pomocy dla firm:

  1. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym – od 0,8 mln zł do 5 mln zł – do dyspozycji klientów MŚP. Firma zyskuje dodatkowe środki na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym w okresie trwania stanu epidemii na terytorium Polski oraz przez okres następujący po odwołaniu tego stanu do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
  2. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – jej celem jest wypłata w kwocie netto wymaganego dofinansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Może ona stanowić uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy (obok innych rozwiązań z tarczy antykryzysowej).
  3. Nowy produkt dla branży transportowejdo dyspozycji klientów MŚP został specjalnie przygotowany leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.

 Bartosz Piotrowski