#tarczaantykryzysowa. Większa elastyczność w programach PARP

Następuje kolejny etap luzowania gospodarki. Niebawem Polacy wrócą do teatrów, kin, na siłownie i baseny. Choć mogłoby się wydawać, że sytuacja wraca do normy, właściciele firm są innego zdania. Kryzys, jaki wywołała pandemia, będzie odczuwalny w wielu sektorach przez kolejne miesiące.
około min czytania

Na pomoc przedsiębiorcom ruszył rząd przygotowując tarczę antykryzysową, a następnie zapewniając pieniądze na bieżące funkcjonowanie firm, czyli tzw. tarczę finansową. Z myślą o tych podmiotach, które realizują projekty finansowane z funduszy unijnych, powstała z kolej specustawą funduszową. Zapewnia ona większą elastyczność dla wnioskodawców i beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością.

Dłuższe terminy od PARP

Wśród ułatwień dla beneficjentów projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej znalazły się:

  • wydłużone o 30 dni terminy składania wniosków o płatność (dla terminów przypadających w okresie do 31 grudnia 2020 r.);
  • wydłużone o 90 dni terminy zakończenia realizacji projektów; nie mogą być one jednocześnie dłuższe niż do 31 grudnia 2023 r.

Zmiany te nie wymagają aneksowania umów o dofinasowanie. Nie wykluczają również możliwości wcześniejszego złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność lub wcześniejszego zakończenia realizacji projektu. Elastyczne podejście do otwartych projektów W sytuacji, gdy pandemia uniemożliwiła realizację celu, na który został poniesiony wydatek w projekcie, środki mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne przez PARP. Beneficjent musi wówczas wykazać, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące odzyskaniu pieniędzy lub że ich odzyskanie nie było możliwe.

Jeśli natomiast przez pandemię realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, umowa może zostać zmieniona na uzasadniony wniosek beneficjenta.

Takie sytuacje będą rozpatrywane przez PARP na indywidualny wniosek i będą wymagały aneksowania umowy o dofinansowanie.

Zmiany w konkursach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała projekt kolejnych zmian w regulaminach konkursów. Chodzi o to, by zapewnić wnioskodawcom:

  • przedłużenie terminów na dostarczenie uzupełnień, dodatkowych dokumentów lub dokumentów niezbędnych do podpisania umowy;
  • przedłużenie terminów na złożenie wniosku o dofinansowanie w trwających konkursach i ich poszczególnych rundach;
  • ułatwienia w procedurze odwoławczej, w tym możliwość przedłużenia terminów na wniesienie protestu jego uzupełnienie, poprawienie w nim oczywistych pomyłek
  • możliwość wniesienia protestu w postaci elektronicznej – jeśli jego wniesienie w formie pisemnej byłoby utrudnione.

Szczegóły proponowanych zmian w regulaminach poszczególnych konkursów są obecnie dopracowywane.

Bartosz Piotrowski