Encyklopedia Finansów

Filtruj:

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

Jedna z form funduszy inwestycyjnych. Fundusz ten emituje w seriach certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi. Certyfikaty funduszu mogą być przedmiotem notowań na rynku giełdowym. Oznacza to, że w odróżnieniu od funduszu inwestycyjnego otwartego FIZ nie oferuje inwestorom swoich tytułów uczestnictwa codziennie, tylko w określonych terminach. Podobnie jest w przypadku wykupu tytułów uczestnictwa – może się on odbywać, zgodnie ze statutem funduszu, jedynie co pewien czas (bądź w ogóle, jeżeli statut tak stanowi).

rozwiń

Fundusz mieszany

Fundusz mieszany to jeden z rodzajów funduszu inwestycyjnego; charakteryzuje się tym, że inwestuje w różne rodzaje aktywów – akcje spółek giełdowych, bony, obligacje i lokaty bankowe. Nazywany jest także funduszem stabilnym lub zrównoważonym. Fakt, że inwestycje funduszu mieszanego są rozproszone na różne rodzaje (klasy) aktywów, powoduje, że inwestycje cechują się mniejszym ryzykiem, ale też nie przynoszą wysokich zysków. Jest to więc rodzaj funduszu inwestycyjnego dla osób, które chcą inwestować stabilnie i długoterminowo, oczekują wyższych zysków niż w przypadku inwestycji w papiery skarbowe, ale nie chcą podjąć ryzyka inwestowania wyłącznie w akcje. Portfel funduszy mieszanych składa się zwykle w 80-20 proc. z lokat, bonów skarbowych, certyfikatów i obligacji, a w 20-80 proc. z akcji.

rozwiń

Funt brytyjski (GBP)

Funt to potoczna nazwa waluty Wielkiej Brytanii (oficjalna nazwa to funt szterling); oznaczony jest symbolem L. Jest jedną z podstawowych walut rezerwowych na świecie. Historia funta szterlinga sięga średniowiecza, jest więc jedną z najstarszych walut na świecie. W XII wieku król Henryk II wprowadził monety, które były wymieniane na srebro. Przez niemal sto lat, od 1816 roku do wybuchu I Wojny Światowej, funt szterling był wymieniany na złoto. Do 1971 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii zaczął obowiązywać system dziesiętny, funt dzielił się na 20 szylingów i 240 pensów. Wielka Brytania jest jedynym obok Danii krajem Unii Europejskiej, który zadeklarował, że nie zamierza zastąpić swojej waluty euro. Bankiem centralnym Wielkiej Brytanii jest Bank Anglii działający od 1694 roku.  Jest jednym z nielicznych banków centralnych na świecie, który realizuje politykę pieniężną ustalaną przez rząd.

rozwiń

Fuzja

Fuzja oznacza połączenie. W ekonomii polega na połączeniu majątku dwóch lub więcej przedsiębiorstw po to, żeby poprawić ich sytuację finansową, zmniejszyć koszty, zwiększyć skalę działania, udziały w rynku albo wzmocnić pozycję konkurencyjną. Do fuzji dochodzi najczęściej pomiędzy potencjalnymi konkurentami albo kontrahentami. Połączone przedsiębiorstwa korzystają wspólnie z wypracowanych wcześniej osiągnięć, zasobów i umiejętności. Gdy łączą się dwa przedsiębiorstwa z tego samego sektora, na przykład producenci leków, mówimy o fuzjach poziomych. W fuzjach pionowych, czyli wertykalnych, łączą się firmy pracujące na różnych etapach nad powstawaniem tego samego produktu, na przykład producenci prądu z kopalniami węgla. Zdarza się też, że łączą się firmy różnych branż tworząc konglomeraty. Fuzje mogą prowadzić do zagrożenia konkurencji, a nawet powstania monopoli. Dlatego ich potencjalne skutki są analizowane przez władze, które mogą się na przeprowadzenie fuzji nie zgodzić. W Polsce dba o to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

rozwiń