Encyklopedia Finansów

Filtruj:

Inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości ma charakter długoterminowy i jest alternatywą dla długoterminowego oszczędzania, na przykład na emeryturę. Inwestorami w nieruchomości są zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Inwestujemy w nieruchomości, kupując mieszkanie dom lub ziemię, na własny użytek bądź na wynajem lub dzierżawę. Takie inwestycje nazywa się rzeczowymi. Można również inwestować  finansowo, kupując jednostki funduszy inwestycyjnych lub akcje firm, które inwestują na rynku nieruchomości.

rozwiń

Inwestycja

Inwestycją nazywa się nakłady ponoszone po to, żeby w przyszłości zwiększyć przychody i uzyskać z tego korzyści. Inwestycji dokonują firmy, budując nowe działy produkcyjne, kupując na przykład maszyny do produkcji i zwiększając w ten sposób swój kapitał trwały. Firmy mogą również inwestować w pozyskanie licencji, know-how, czyli w aktywów niematerialnych i prawnych, a także w swoje kadry, choćby poprzez szkolenia. W przypadku firm inwestycje w kapitał trwały powiększają ich zasoby kapitałowe. Osobnym rodzajem są inwestycje w aktywa finansowe, a więc na przykład papiery wartościowe. Korzyści płynąć mają wówczas ze wzrostu wartości tych papierów bądź odsetek lub dywidend. Inwestycje prowadzone są dla osiągnięcia korzyści, a równocześnie wiążą się z ryzykiem. Ryzyko to w przypadku firm inwestujących w rozwój działalności nazywamy ryzykiem gospodarczym, a w przypadku inwestujących w aktywa finansowe – ryzykiem finansowym.

rozwiń

Inwestycja długoterminowa

Inwestycja długoterminowa to taka, która trwa przynajmniej rok. Dokonujemy jej po to, żeby osiągać korzyści ekonomiczne, czyli po prostu zarabiać. Jak z każdą inwestycja wiąże się z nią także ryzyko finansowe, gdyż inwestując własne środki nie mamy pewności, że w przyszłości przyniosą one oczekiwane korzyści. Inwestując długoterminowo, kupujemy pewne aktywa i możemy liczyć na wzrost ich wartości, dywidendy lub na odsetki od zainwestowanego kapitału. Inwestując długoterminowo w przedsiębiorstwo, w jego udziały lub akcje, umożliwiamy mu zwiększenie nakładów gospodarczych, które mają zwiększyć jego majątek, a dzięki temu zwiększyć także przychody. Możemy wówczas liczyć na stopę zwrotu, czyli korzyści z naszej inwestycji.

rozwiń

Inwestycja w dzieci

Inwestycja w dzieci uważana jest za rodzaj finansowego zabezpieczenia ich, a także własnej przyszłości. Najczęściej inwestowanie wiąże się z systematycznym odkładaniem pewnej sumy pieniędzy "na start" dla dziecka, ale także z wydatkami edukacyjnymi, sportowymi, rekreacyjnymi, nakładami na organizację życia towarzyskiego itp. Według Centrum im. Adama Smitha koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do 19. roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do 190 tys. zł, dwójki dzieci – od 317 tys. zł do 350 tys. zł, a trójki: od 421 do 460 tys. zł. Te koszty są jednym z powodów  dla których, polskie małżeństwa mają mało dzieci (statystycznie 1,3 na rodzinę). Banki mają w swych ofertach konta oszczędnościowe lub lokaty dedykowane rodzicom lub opiekunom, którzy chcą inwestować środki na przyszłość dziecka.

rozwiń

Inwestycja w siebie

Inwestycja w siebie oznacza wydatki na własny rozwój. Inwestowanie w siebie to systematyczna poprawa własnych kwalifikacji, umiejętności i ciągłe zdobywanie wiedzy. Taką inwestycją w siebie może być kurs języka obcego, który pozwoli w przyszłości na zdobycie lepiej płatnej pracy, specjalistyczne szkolenie zwiększające krąg możliwości podjęcia pracy, ale także wszelkiego rodzaju aktywności sportowe mobilizujące do działania i zwiększające pewność siebie. Inwestowanie w siebie nie daje realnego kapitału w postaci policzalnych dochodów majątkowych, ale korzyści niematerialne, które jednak możemy zmonetyzować, czyli zamienić na wzrost dochodów osobistych. Rozwój technologiczny i cywilizacyjny powoduje, że inwestycje w siebie stają się coraz bardziej niezbędne, żeby poprawić własną sytuację na rynku pracy.

rozwiń

Inwestycje bezpośrednie

Inwestycje bezpośrednie polegają na zakupie dużego pakietu akcji lub udziałów w spółce lub nabyciu całej spółki po to, żeby mieć w niej przynajmniej częściową władzę (albo przejąć nad nią zupełną kontrolę). W statystykach jako inwestycje bezpośrednie ujmowane są te, które dają pakiet przynajmniej 10 proc. akcji spółki. Należą więc do nich także inwestycje strategiczne, ale portfelowe już nie. Od tych drugich inwestycje bezpośrednie odróżnia także długoterminowy charakter i niewielkie ryzyko gwałtownego wycofania się inwestora. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie powodują napływ długoterminowego kapitału do kraju oraz tworzenie miejsc pracy. W Polsce inwestycje bezpośrednie dokonywane były wskutek prywatyzacji firm należących do skarbu państwa. Są też inne metody dokonywania inwestycji bezpośrednich – na przykład poprzez zakładanie całkiem nowych firm czy też budowanie fabryk od podstaw. Inwestor zagraniczny wznosi do takiego przedsiębiorstwa kapitał, wiedzę oraz technologie, a także tworzy nowe miejsca pracy.

rozwiń

Inwestycje portfelowe

Inwestycje portfelowe polegają na kupowaniu stosunkowo niewielkiej ilości rozmaitych aktywów w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Typowymi inwestorami portfelowymi są fundusze inwestycyjne – kupują niewielkie, najwyżej kilkuprocentowe pakiety akcji spółek, po trochu rozmaitych obligacji różnych emisji itp. Inwestorzy portfelowi to przeciwieństwo inwestorów strategicznych, którzy kupują na przykład duże pakiety akcji spółki po to, żeby mieć w niej władzę. Często inwestycje portfelowe, w przeciwieństwie do strategicznych, są dokonywane na stosunkowo krótki czas. Po osiągnięciu zamierzonego zysku tacy inwestorzy sprzedają kupione aktywa. W bardziej ścisłym znaczeniu inwestycje portfelowe to zakup papierów wartościowych w innym kraju – przykładowo, zagraniczni inwestorzy dokonują w Polsce inwestycji portfelowych, kupując polskie papiery wartościowe i licząc na zysk wskutek różnic w stopach procentowych bądź z kursu walutowego. Inwestycje portfelowe uważane są za stosunkowo niestabilne, gdyż często mają charakter spekulacyjny. Ich gwałtowny odpływ może być przyczyną kryzysu walutowego.

rozwiń

iPKO

iPKO to internetowy serwis transakcyjny PKO Banku Polskiego. Przez iPKO można zlecać płatności, obsługiwać kartę kredytową, zarządzać funduszami inwestycyjnymi oraz dokonywać zakupu ubezpieczeń. Z usług iPKO może skorzystać każdy, kto otwiera bądź przenosi rachunek do PKO BP. Korzystanie z iPKO jest bezpieczne i gwarantuje oszczędność czasu oraz pieniędzy. Jest także jednym z najwygodniejszych sposobów korzystania z rachunku, gdyż wystarczy mieć dostęp do internetu. Serwis iPKO posiada ma także wersję mobilną. Serwis daje dostęp do informacji o przelewie, historii transakcji, karcie kredytowej i spłacie zadłużenia. Umożliwia zakładanie zleceń stałych i obsługę lokat, składanie wniosków o kredyt, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń, dokonywanie płatności internetowych i płatności z Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz zawieranie transakcji giełdowych.

rozwiń

iPKO dealer

iPKO dealer to profesjonalna platforma wymiany walut stworzona przez PKO Bank Polskie dla przedsiębiorców dokonujących transakcji w walutach obcych. Klienci platformy iPKO dealer mogą samodzielnie zawierać transakcje wymiany walut, a także samodzielnie zarządzać ryzykiem czy też lokować swoje nadwyżki finansowe. Na platformie można wymieniać wszystkie rodzaje walut dostępne w tabeli walut PKO BP i dokonywać transakcji już od 1 USD, 1 EUR albo 1 GBP. Używanie iPKO dealer daje możliwość korzystania z atrakcyjnych kursów wymiany walut, natychmiastowej realizacji zleceń, a ponadto klienci mogą pogłębiać swoją wiedzę, korzystając z dostępnych informacji dotyczących kursów walutowych, analiz rynkowych i wykresów.

rozwiń